Peuters van het Peutercollege die extra uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kregen, zijn niet per se beter voorbereid op de basisschool dan peuters die dat extra aanbod niet kregen. Op het gebied van taalvaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en de executieve functies zoals concentratie en verwerkingssnelheid doen kinderen die naar Het Peutercollege gingen het vrijwel even goed als kinderen die een normaal VVE-aanbod kregen.

Lees hier de gehele tekst.

Met plezier publiceren wij u de tweede tussenevaluatie aan van de Kinderfaculteit Pendrecht ‘Voortgang boeken, evenwicht zoeken’. In het boek beschrijven de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam de bevindingen van een breed onderzoek naar de resultaten van de Kinderfaculteit in Pendrecht. De Kinderfaculteit is een uniek programma, waarin basisschoolleerlingen in de wijk extra schoolse lessen en trainingen volgen, die hun ontwikkeling op verschillende manieren kunnen versterken. Het is een programma dat is geworteld in de wijk. Hierdoor richt de Kinderfaculteit zich niet alleen op resultaten in leerprestaties en sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen, maar ook op versterking van wijksamenleving in Pendrecht. De onderzoekers concluderen dat er sprake is van een veelbelovend project en dat er aanwijzingen zijn voor positieve resultaten.

Het onderzoek dat voor u ligt laat de ontwikkeling en resultaten zien van het programma in de periode 2012-2015. De onderzoekers constateren een discrepantie tussen enerzijds de positieve ervaringen van betrokkenen met het programma RVS (zoals dat in het procesonderzoek naar voren wordt gebracht) en anderzijds het uitblijven van gemeten effecten (zoals die in het effectonderzoek worden vastgesteld).. De uitkomsten van het onderzoek hebben aanleiding gegeven tot structurele wijzigingen in het programma. Deze aanpassingen zijn besproken met de betrokken onderwijspartners. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage: Onderzoek Rotterdam Vakmanstad 2012-2015

Dit onderzoek laat de opbrengsten zien van drie jaar onderzoek naar de effectiviteit van Playing for Success Rotterdam. Er is gebruik gemaakt van een sterk quasi experimenteel onderzoeksdesign. Het onderzoek laat zien dat alle betrokkenen zeer positief zijn over het programma. De leerkrachten, ouders en de Playing for Success-docenten zien dat de leerlingen zich positief ontwikkelen bij Playing for Success Rotterdam, vooral als het gaat om assertiviteit en zelfvertrouwen. Uit het effectonderzoek komt ook naar voren dat de schoolprestaties op het gebied van woordenschat beter zijn ontwikkeld bij de leerlingen die deelnamen aan Playing for Success Rotterdam ten opzichte van de controlegroep. Wat het meest opvalt, is dat het programma vooral effectief is voor leerlingen waar het programma zich in hoofdzaak op richt, namelijk kinderen met intrinsieke gedragsproblemen. Bij deze leerlingen namen de soft skills sterker toe dan bij de rest van de deelnemers.

Ook dit schooljaar blijkt Challenge010 erin te zijn geslaagd om deelnemers voor alles plezier te laten beleven aan sport. Dat plezier ontstaat mede omdat ze ervaren dat ze steeds beter kunnen worden in een sport. Een belangrijke drijfveer voor deelname is dat ze lid kunnen worden van een sportvereniging. Deelnemers vinden verder het competitie-element belangrijk. Het organisatorisch complexe programma Challenge010  blijkt er ook  in het schooljaar 2014-2015 in te zijn geslaagd om deelnemers enthousiast te krijgen of te houden voor sport. Een groot deel van de deelnemers vindt het leuker op school dankzij Challenge010. Bijna de helft van de leerlingen geeft aan graag lid te worden van een sportvereniging, een toename ten opzichte van het eerste schooljaar. Wilt u meer weten over de onderzoeksresultaten? Dit kunt u terugvinden in het hiernaast te vinden onderzoeksrapport.

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam is een onafhankelijke stichting, die in 2007 is opgericht door een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam en diverse lokale partijen, waaronder onze stichting, die zich richten op de ondersteuning van en hulpverlening aan in financiële nood verkerende huishoudens. Dit onderzoek geeft inzicht in de werking van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam en geeft antwoord op de vragen: hoe werkt het, voor wie werkt het en werkt het ook voor de langere termijn?

Samenvatting onderzoek Playing for succes

Pendrecht is een wijk in Rotterdam die laag scoort op verscheidene sociale indicatoren. Denk bijvoorbeeld aan indicaties van inkomensniveau, gezondheid, taalbeheersing, schoolprestaties en sociale contacten. Volgens het onderzoek Kinderen In Tel is Pendrecht de minst kindvriendelijke wijk in deelgemeente Charlois. Bewoners van Pendrecht willen echter dat hun wijk een fijne en veilige plek is om op te groeien. Om de kansen van kinderen in Pendrecht te verbeteren is de Kinderfaculteit in het leven geroepen. De Kinderfaculteit biedt de kinderen in Pendrecht dagelijks de keuze uit minimaal twintig activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur, taal, vakmanschap en wereldoriëntatie. De Kinderfaculteit onderscheidt zich op meerdere fronten, maar met name doordat het een initiatief is van een bewonersorganisatie — Stichting Vitaal Pendrecht — die samenwerkt met alle vier de basisscholen in Pendrecht.

Het onderzoek houdt de Kinderfaculteit als een kompas op koers. Doen we de juiste dingen? Bereiken we de vooraf geformuleerde doelen? Wat moeten we anders doen? Vragen die gedurende het jaar herhaaldelijk worden gesteld en door de onderzoekers worden beantwoord.

Het programma Challenge010 richt zich op het verhogen van de sportdeelname onder scholieren in het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Daarnaast wil het programma, via het organiseren van een scholencompetitie in vier takken van sport (zaalvoetbal, basketbal, dansen en boksen), bijdragen aan een gezondere leefstijl, het verbeteren van sociaal gedrag en het verhogen van de schoolprestaties.

In dit onderzoek presenteert de Universiteit van Utrecht de resultaten van het eerste jaar (schooljaar 2013-2014). Daarnaast gaat het onderzoek uitgebreid in op de werkzame mechanismen van Challenge 010, waardoor inzicht ontstaat in manieren waarop de resultaten van het programma geoptimaliseerd kunnen worden.

U kunt een hard copy exemplaar via deze website bestellen. De kosten hiervan zijn 17,95 euro. Deze prijs is gebaseerd op de kostprijs van het product.
Ook zijn er een Nederlandse en een Engelse samenvatting beschikbaar van dit rapport.

Rotterdam Vakmanstad is een innovatief (onderwijs)programma in Rotterdam. Het programma is ontwikkeld door de Rotterdamse filosoof Dr. Henk Oosterling. De ambitie is om de schoolprestaties van kinderen op sociaal, fysiek en cognitief niveau te verbeteren, actief burgerschap te bevorderen en duurzaam vakmanschap te realiseren in de stad Rotterdam. Het programma kent drie onderdelen ofwel interactievelden, te weten Fysieke Integriteit, Actief Burgerschap en Duurzaam Vakmanschap. Het programma wordt gedurende drie jaar in en rondom OBS Bloemhof in deelgemeente Feyenoord uitgevoerd.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een praktijkgericht proces- en effectonderzoek uitgevoerd naar het programma Rotterdam Vakmanstad. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van het schooljaar 2012-2013. De onderzoekers beschrijven hoe het programma Rotterdam Vakmanstad er uit ziet en gaan in op de resultaten van de interactievelden Fysieke Integriteit en Actief Burgerschap.

U kunt een hard copy exemplaar via deze website bestellen. De kosten hiervan zijn 17,95 euro. Deze prijs is gebaseerd op de kostprijs van het product.

Kinderen uit achterstandswijken hebben vaak een ontwikkelingsachterstand op het moment dat zij naar de basisschool gaan. Deze achterstand is een gevolg van de sociaal maatschappelijke context waarin ze thuis zijn opgegroeid, bijvoorbeeld in een groot gezin met weinig middelen en/of laag opgeleide ouders die mogelijk de Nederlandse taal niet goed beheersen. Het Peutercollege heeft als doel deze achterstand bij Rotterdamse kinderen weg te werken. Dit nieuwe initiatief onderscheidt zich van peuterspeelzalen, voorscholen en kinderdagverblijven door een intensief voorschools leerprogramma aan te bieden speciaal voor 2- en 3-jarigen. Daarnaast wordt er relatief hoog opgeleid personeel ingezet en ligt de focus ook op het betrekken van ouders bij het leerproces van de peuters.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de opstart van Het Peutercollege gevolgd en het opstartproces geëvalueerd. Dit rapport is de eerste tussenevaluatie. Zo zijn de kernelementen van Het Peutercollege hierin opgenomen, maar ook de ervaringen van betrokken ouders, medewerkers en kinderen. Zij waren veelal positief. Momenteel voert het instituut vervolgonderzoek uit, zowel naar het proces en ervaringen als naar de effecten van Het Peutercollege op de ontwikkeling van de kinderen.

U kunt een hard copy exemplaar via deze website bestellen. De kosten hiervan zijn 17,95 euro. Deze prijs is gebaseerd op de kostprijs van het product.