Nieuw Thuis Rotterdam: een kansrijke toekomst voor Syrische statushouders in Rotterdam

Over dit idee

Dit voorjaar start de Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) een initiatief met een tweeledig doel:

 • Een taal-, integratie- en huisvestingsprogramma voor een groep reeds aan Rotterdam toegewezen Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning in Nederland (het Programma)
 • Een onderzoek naar hoe de integratie verloopt binnen de verschillende domeinen arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, buurt en sociale netwerken (het Onderzoek)

Lees verder over de contouren van het Programma van SNTR, het Onderzoek en de samenwerkingen die SNTR op onderdelen aan zal gaan.

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. 

Het Programma

De ambitie van het programma Nieuw Thuis Rotterdam is dat statushouders binnen afzienbare tijd de Nederlandse taal (op niveau) machtig zijn; de weg naar (vrijwilligers)werk of onderwijs hebben gevonden en zich thuis gaan voelen in Rotterdam, hun wijk en hun woning. Van deze statushouders wordt verwacht dat zij zich voldoende zullen inspannen om vooraf afgesproken doelen te behalen.

Het integratieprogramma richt zich exclusief op een groep Syrische gezinnen die verspreid over de stad zullen worden gehuisvest. Door in eerste instantie te kiezen voor een in taal en cultuur homogene groep nieuwkomers, is het mogelijk om een op maat gesneden integratieprogramma aan te bieden. Ook leent dit zich beter voor een gedegen onderzoek.

Het Programma start later dit voorjaar door aan ongeveer 100 gezinnen die als statushouder aan Rotterdam zijn toegewezen een woning van SNTR te huur aan te bieden (de netto huuropbrengsten bekostigen deels het Programma). Deze woningen zijn door SNTR aangekocht en bevinden zich verspreid over de stad, met uitzondering van de zogenaamde “Rotterdamwet-wijken”. Het betreft van particulieren aangekochte woningen, die over het algemeen meer dan zes maanden te koop hadden gestaan. Het uiteindelijk aantal te huisvesten statushouders zal naar verwachting – afhankelijk van het verloop van het Programma – worden uitgebreid naar 200 gezinnen.

Het Programma van SNTR richt zich in grote lijnen op de volgende onderdelen:

      1.Taalverwerving. Dit onderdeel is erop gericht elke volwassene binnen afzienbare tijd tenminste tot B1-, en waar mogelijk B2-niveau op te leiden. Voor kinderen en jongeren zal in aanvulling op de internationale schakel klassen, waar nodig buiten schooltijd en in de schoolvakanties taalonderwijs worden aangeboden.
      2.Scholing. Het opleidingsniveau van de statushouder zal worden geïnventariseerd, de eventuele (om-of bij)scholingsbehoefte zal worden vastgesteld en de statushouder zal worden begeleid bij het zoeken van een passende opleiding.
      3.Toeleiding naar werk. Met inachtneming van de kwaliteiten van het individu en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, zal worden geassisteerd met het vinden van (vrijwilligers)werk.
      4.Sociaal-culturele integratie. De ontwikkeling van sociale netwerken van de statushouders, zowel in de buurt alsook breder in de stad zal actief worden ondersteund; tevens zal worden gezorgd voor een vlotte inburgering.
Onderzoek

SNTR heeft – evenals Stichting De Verre Bergen – geen financieel oogmerk maar streeft sociaal rendement na. Meetbare, maatschappelijke meerwaarde is daarbij het gestelde doel. Dat betekent dat van tevoren de beoogde resultaten zwart op wit zullen worden gezet en onderzocht zal worden of het Programma erin slaagt die te verwezenlijken en zo ja, in welke mate.
Gedurende de volledige loopduur zal het programma nauw worden gemonitord en geëvalueerd met als doel kennis op te doen over de kwaliteit van het integratieproces (snelheid en effectiviteit) en de (kosten)effectiviteit van het Programma. De vorderingen van de gezinnen die het Programma volgen, zullen worden vergeleken met een controlegroep.
Daarnaast richt het Onderzoek zich op de volgende vragen:

   • Hoe verloopt de integratie van statushouders binnen de verschillende domeinen te weten arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, buurt en sociale netwerken?
   • Welke mechanismen spelen daarbij een rol?
   • Wat zijn daarin de knelpunten?
   • Waar kan de particuliere sector een bijdrage leveren aan het sneller en beter integreren van statushouders in Rotterdam?

De komende tijd zal de onderzoeksopzet in samenwerking met Prof. Dr. Jaco Dagevos, bijzonder hoogleraar Migratie en Integratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, verder worden uitgewerkt.

Partijen

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam zal niet alle zorg- en begeleidingstrajecten zelf opzetten en vormgeven, maar op programmaonderdelen de samenwerking zoeken met diverse instanties en organisaties in de stad waaronder de Gemeente Rotterdam, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, alsmede bewoners- en wijkorganisaties. Uitgangspunt hierbij is dat het Programma voor de stad niet tot hogere kosten zal leiden.