Het Rotterdam Talent Scholarship biedt financiële ondersteuning voor getalenteerde Rotterdamse leerlingen. 

Over dit idee

130902EF_MG_7806

Stichting De Verre Bergen ondersteunt het Rotterdam Talent Scholarship (ROTAS) programma waarbij elk collegejaar tien beurzen beschikbaar zijn voor talentvolle studenten uit Rotterdam met een lage sociaaleconomische status voor hun studie aan het Erasmus University College in Rotterdam.

Dit programma is ontwikkeld in partnership met Erasmus University College, een Liberal Arts & Sciences studie die een uitdagende academisch en sociaal motiverende omgeving biedt aan de studenten om hun talent verder te ontwikkelen. Daarbij ambieert het ROTAS-programma om de grantees (ontvangers van de beurs) te laten groeien tot rolmodellen voor de stad zodat zij hun ervaringen doorgeven aan toekomstige generaties studenten.

Rotterdam Talent Scholarship is ondergebracht bij Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten, een samenwerking tussen Erasmus University College en Stichting De Verre Bergen.

Logo ROTAS 17102014

Wat en waarom

130328EF_MG_7402

Elk jaar stelt Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten tien beurzen ter beschikking aan talentvolle Rotterdamse studenten om een bacheloropleiding te volgen aan het Erasmus University College. De kosten voor de opleiding van het Erasmus University College zijn hoger dan reguliere opleidingen. De stichting wil studenten die wel over de ambitie en het talent beschikken om deze opleiding te volgen, maar niet over voldoende financiële middelen, ondersteunen middels een beurs. De stichting neemt op deze manier een financiële barrière weg en opent meer mogelijkheden voor Rotterdams talent.

De beurs bestaat uit een financiële vergoeding voor het collegegeld, huisvesting en studiemateriaal gedurende de periode van de bacheloropleiding.

Iedere aanvraag voor een beurs is uniek. Dit vraagt om maatwerk en rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Deze ruimte wordt ook geboden door de kleinschaligheid van het programma. Desalniettemin is de impact van een beurs op individueel niveau groot en mede daarom wordt er met zorgvuldigheid naar iedere aanvraag gekeken.

Erasmus University College

Het Erasmus University College biedt sinds het najaar van 2013 een driejarige bachelor Liberal Arts & Sciences van topniveau, bedoeld voor maximaal 218 excellente studenten per jaar.

Bij selectie wordt er gezocht naar ‘toekomstige leiders’, waarbij motivatie, extra-curriculaire activiteiten en maatschappelijke interesse minstens zo belangrijk zijn als middelbare schoolcijfers. Het Erasmus University College is gehuisvest in het voormalig Onderwijsmuseum in het centrum van Rotterdam. Alle eerstejaars studenten worden verplicht om gebruik te maken van huisvesting om zo sociale cohesie en verbondenheid met de opleiding en de stad te vergroten. Deze huisvesting wordt door het Erasmus University College georganiseerd.

Voor Rotterdam

De Verre Bergen ziet het investeren in Rotterdams talent als een aanwinst voor de stad. Het netwerk van ROTAS stimuleert verbondenheid met Rotterdam en grantees worden gestimuleerd om zich in deze periode te ontwikkelen tot rolmodellen voor andere talentvolle jongeren uit Rotterdam. Wanneer grantees hun bachelordiploma behalen worden zij alumni van het programma. In deze rol blijven ze betrokken bij verschillende programmaonderdelen (o.a., voorlichting op scholen). De ambitie is om een ROTAS alumninetwerk op te bouwen met alle grantees, zodat zij ook onderling contact kunnen houden. Anno 2017 zijn er 12 studenten aan het Erasmus University College die een ROTAS beurs ontvangen.

Meer informatie?

Meer informatie over de opleiding en ROTAS is te vinden op de website van Erasmus University College

Voor overige vragen aangaande het scholarshipprogramma of Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten kunt u een email sturen naar info@rotterdamtalentscholarship.nl

Vertrouwenspersonen

Als organisatie stelt ROTAS alles in het werk om het programma zo goed en integer mogelijk uit te voeren. Mocht u desondanks een vraag, op- of aanmerking hebben over de gang van zaken binnen ROTAS dan vragen wij u contact op te nemen met één of beide bestuursleden die als vertrouwenspersoon zijn aangewezen:

Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw reactie omgaan.

Onderzoek

In opdracht van Stichting De Verre Bergen is binnen Erasmus University College een promovendus aangesteld voor een vierjarig onderzoek naast het programma ROTAS. Het onderzoek bevraagt de effecten van de beurs op toegankelijkheid van de opleiding, op studieresultaten, op de verwerving van verschillende kapitaalvormen, op kansen op de arbeidsmarkt, etc. Het onderzoek is per 1 september 2015 gestart. Toekomstige rapportages worden op deze pagina gepubliceerd.

Partijen

Het ROTAS programma valt onder Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten, een samenwerking tussen Erasmus University College en Stichting De Verre Bergen.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten bestaat uit vier personen.

 • De heer H.B. Verkade (voorzitter)
 • Mevrouw M.H. de Kruijf (penningmeester)
 • De heer M.A. Frens
 • Mevrouw G. Noordzij

Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 60900288).

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

ANBI

Beleidsplan

De doelstelling zoals omschreven in de statuten van de Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten is als volgt:

 • Talentvolle jongeren uit Rotterdam de mogelijkheid te bieden tot het volgen van een opleiding binnen het hoger onderwijs.
 • Bij te dragen aan de ontwikkeling en netwerkvorming van de talentvolle studenten en hen uit te laten groeien tot rolmodellen voor Rotterdam.
 • Al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De werkzaamheden van de Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten bestaan uit:

 • Ieder academisch jaar een aantal studenten uit Rotterdam een ROTAS-beurs toe te kennen, waaruit het collegegeld, de huisvestingskosten en het studiemateriaal gedurende een periode van drie jaar kunnen worden voldaan. Op dit moment is de beurs uitsluitend bestemd voor studenten die een opleiding volgen bij het Erasmus University College in Rotterdam.
 • Voor het toekennen van een beurs bestaat een selectieproces. Het bestuur van de stichting bepaalt op basis van de dit proces of een student in aanmerking komt voor een beurs.
 • De stichting speelt een rol in de voorlichting op Rotterdamse middelbare scholen over de beurs.
 • De stichting biedt ondersteuning aan alle grantees gedurende hun studie.
 • Gedurende een academisch jaar organiseert de stichting meerdere bijeenkomsten waar alle grantees bijeenkomen.

De fondsen van de Stichting worden gevormd door een bijdrage van Stichting De Verre Bergen.

De fondsen en het vermogen van de Stichting worden beheerd door de bestuurders van de Stichting. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en twee additionele bestuursleden.

De fondsen en het vermogen van de Stichting zullen gebruikt worden om de genoemde werkzaamheden te betalen. Er is geen vrij besteedbaar vermogen in de stichting aanwezig.

Activiteitenkalender

De fondsen en het vermogen van Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten zullen gebruikt worden om de genoemde werkzaamheden te bekostigen. Onderstaande activiteiten vallen binnen dit kader:

 • Een bijdrage leveren aan de voorlichting over het ROTAS programma op middelbare scholen in Rotterdam. Allen die een beurs ontvangen zijn ambassadeur van het programma en vertellen op scholen over hun ervaringen en het programma.
 • Het beoordelen van de aanvragen voor de beurs en op basis van selectiecriteria een beurs wel of niet toekennen;
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor de grantees, bestaande uit sociale evenementen, evaluatiesessies en trainingen voor het ambassadeursschap van het ROTAS programma;
 • Een platform bieden aan grantees voor het stellen van vragen aangaande de beurs en ondersteuning bij het vinden van huisvesting gedurende hun studie;
 • Het bestuur van de stichting komt drie keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering;
 • Het opmaken en aanleveren van kwartaalcijfers en jaarverslag ter verantwoording aan de financier.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEHOUDEN OVER DE JAREN 2014 t/m 2017

Lees hier ROTAS Staat van baten en lasten 2017
Lees hier ROTAS Staat van baten en lasten 2016
Lees hier ROTAS Staat van baten en lasten 2015
Lees hier ROTAS Staat van baten en lasten 2014