Door een aantal projecten in de Rotterdamse wijk Hillesluis en Afrikaanderwijk te ondersteunen, willen we onderzoeken hoe kunst en cultuur kunnen bijdragen aan een krachtiger wijk.

Over dit idee

Vrijeacademie-RinieBleeker

De kracht van kunst. Dat die bestaat, lijdt geen twijfel. Maar hoe werkt die kracht precies? En wat werkt er dan precies en op wie of wat? Om die vraag te beantwoorden heeft Stichting de Verre Bergen samenwerking gezocht met SKVR. Door een aantal kleinere projecten in de Rotterdamse wijken Hillesluis en Afrikaanderwijk te ondersteunen, willen we onderzoeken hoe kunst en cultuur kunnen bijdragen aan een krachtiger wijk.

Wat en waarom

Kunstactief-fotoRinieBleekerKunst en cultuur staan onder druk in deze tijd van bezuinigingen. Subsidie is er vaak alleen nog als een project bijdraagt aan burgerkracht of belooft de samenhang binnen een wijk te verbeteren. Logisch dat veel initiatiefnemers proberen een dergelijk label aan hun kunst- of cultuurproject te hangen. Of het zo werkt, is maar de vraag en dat is ook de reden dat veel fondsen niet in kunst investeren. Want wat is het rendement? Dat willen wij graag weten.

Kraamkamer

Stichting de Verre Bergen begint aan de andere kant. Samen met SKVR gaan we op zoek naar projecten die maatschappelijke problemen aanpakken met kunst of cultuur. In de wijken Hillesluis en Afrikaanderwijk, uitgekozen omdat daar nog niet al te veel gebeurt op dat gebied, gaan we vijf jaar lang jaarlijks een aantal projecten financieel en inhoudelijk ondersteunen. Onderzoek moet uitwijzen wat werkt en wat niet. Als een culturele ‘kraamkamer’ waarvan we hopen dat een aantal baby’s uiteindelijk op eigen benen kan staan, ook elders in Rotterdam.

Projecten

In 2016 ondersteunen we de volgende projecten in Hillesluis en Afrikaanderwijk:

Cultuurwerkplaats - Ik Droomde 03Ik Droomde
Ik Droomde is een verhalenproject waarin kinderen en jongeren hun dromen beschrijven en verbeelden door het volgen van een serie workshops door inzet van worden verschillende kunstdisciplines: theater, beeldende kunst en schrijven. Ik Droomde levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Een Rugzak Vol TalentCultuurwerkplaats - Rugzak vol talent 02
In het project een Rugzak Vol Talent krijgen kinderen en jongeren, die leven in moeilijke omstandigheden, de kans om te ontdekken wat hun talenten zijn. Ze worden vaak afgerekend op wat ze niet kunnen en er wordt te weinig gekeken naar hun kwaliteiten. Bij het project ligt de focus op de creatieve talenten van de deelnemers. Tevens werken ze aan de vaardigheden samenwerken en creativiteit.

Luister dan
Luister Dan is een jongerendebatproject waarin jongeren tijdens een intensieve training van twee weken leren nadenken over meningen, argumenteren, reflecteren en vervolgens constructief vorm geven aan hun meningen.

Mediawerkplaats op Zuid
In het project de Mediawerkplaats op Zuid staan de persoonlijke kansen en ambities van de deelnemers centraal. Het project is bedoeld voor jongeren uit de Afrikaanderwijk en Hillesluis tussen de 12 en 18 jaar, die veelal uit kansarme families komen. De wijken hebben het stigma van achterstandswijken. Door een podium en plek te creëren kunnen jongeren actief bijdragen aan het debat en de beeldvorming over henzelf en de wijk.

Cultuurwerkplaats - MediawerkplaatsOn Stage
On Stage is een mediabedrijf waarbij jongeren (media)klussen toebedeeld krijgen. Door deze opdrachten krijgen ze de kans zich te ontwikkelen en nieuwe technieken te leren met betrekking tot media.
Sunday South Sessions
South Sessions zorgt voor een duurzaam aanbod van activiteiten voor actieve jongeren in de Afrikaanderwijk die met hun talenten en kwaliteiten andere jongeren uit de wijk weten te bereiken. Door het coachen van deze Young Professionals kunnen zij in de toekomst zelf soortgelijke projecten starten in de wijk.

Verdiepingstraject
Het Verdiepingstraject zorgt voor verdieping nadat jongeren hebben deelgenomen aan het bestaande aanbod van activiteiten. Starters, inspiratoren, organisatoren en coaches hebben na het volgen van het Verdiepingstraject hun blik verrijkt en hun interesse verdiept. Met het Verdiepingstraject kunnen jongeren op een vaste centrale plek in de wijk, zichzelf verder ontplooien onder de bevlogen hoede van rolmodellen uit de wijk.

In Hillesluis werden in 2015 de volgende projecten ondersteund:

Cinetube
Cinetube is een wijkbioscoop in Hillesluis voor en door jongeren. De deelnemers doorlopen tijdens de workshops een volledig traject waarin ze een concept omzetten in een eigengemaakte film welke gepresenteerd wordt in een wijkbioscoop en op het internet.

Cultuurwerkplaats - Ik Droomde 04Ik Droomde
Ik droomde is een bijzonder verhalenproject waarin de ouder-kind relatie bij migrantengezinnen centraal staat. Ouders en kinderen verbeelden hun dromen voor elkaar.

De H-factor
Binnen de H-Factor biedt SKVR ondersteuning aan artistieke groeperingen in Hillesluis. Dit gebeurt op basis van wederkerigheid. De H-factor hoopt groepen te activeren, inspireren en begeleiden zodat ze uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun initiatieven, waardoor de culturele infrastructuur sterker wordt in de wijk.

Verhalen in Hillesluis
Bij Verhalen in Hillesluis worden kinderen en jongeren in een serie workshops opgeleid tot gespreksleiders. Er worden dialoogtafels georganiseerd voor kinderen, jongeren en ouderen in de wijk om over onderwerpen als ‘vrijheid’ en ‘identiteit’ van gedachten te wisselen.

Onderzoek

IKEI-01-Rinie Bleeker

Onderzoek is de drijfveer van dit ‘initiatief’. We willen uitvinden hoe kunst en cultuur op wijkniveau bijdraagt aan een beter Rotterdam en welke invloed dat heeft op kinderen en jongeren. Ons startonderzoek wees uit dat kleinschalige projecten, gestart vanuit de wijk, de meeste kans op succes maken. We baseren ons daarbij op gesprekken met experts en hoogleraren en op literatuuronderzoek naar initiatieven in het buitenland. Het lijkt ernaar dat kleinschaligheid het meest effectief is. Nu gaan we dat zelf meten.

Tegelijkertijd met ons project in Hillesluis lopen vergelijkbare projecten in Eindhoven en Den Bosch. Over vier jaar wordt onderzocht hoe het er dan voor staat. Uit interviews met alle betrokken partijen moet duidelijk worden of de veranderingen ook aan de kunst- en cultuurprojecten zijn toe te schrijven.

Om te achterhalen of de projecten op individueel niveau effect hebben, werken we samen met onderzoekers van Hogeschool InHolland. We hopen te kunnen aantonen dat kinderen hun talenten beter ontwikkelen door de projecten en dat dat ook weer effect heeft op hun schoolloopbaan. Naast de individuele effecten worden ook de effecten op de buurt geëvalueerd.

Tussenrapportage over vier SKVR kunstprojecten in Hillesluis

Inventarisatie voorwaarden effectieve buitenschoolse cultuureducatie

Partijen

Foto RINIE BLEKER - Wijkteam Hillesluis januari 2014Cultuurwerkplaats Hillesluis en Afrikaanderwijk is een initiatief van Stichting de Verre Bergen en SKVR . SKVR levert de inhoudelijke ondersteuning om de projecten alle kans van slagen te geven.

Het onderzoek naar de invloed op de individuele ontwikkeling van kinderen wordt uitgevoerd door Hogeschool InHolland.

Zodra de projecteigenaren bekend zijn, zullen we hun namen en links hier publiceren.