We hebben onderzocht waarom basisschoolleerlingen tegenwoordig minder excursies maken.

Over dit idee

Rotterdam is een dynamische en diverse stad, vol met interessante plekken die mooie en leerzame ervaringen bieden: van museum tot park, van haven tot stad, er is voor kinderen veel om te beleven en ontdekken. Helaas is het zo, dat niet alle kinderen in Rotterdam de kans krijgen om volop te genieten van alles wat er hier plaatsvindt. Uit gesprekken met mensen uit het onderwijs blijkt, dat sommige kinderen amper de wijk uit komen.

Buzz010 is in het leven geroepen om hier wat aan te doen. Door Rotterdamse primair onderwijs scholen in de gelegenheid te stellen om hun leerlingen vaker met de bus op excursie te nemen in Rotterdam, hopen we bij te dragen aan verrijking van het onderwijs en verminderen van zogeheten vervoersarmoede.

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is Buzz010 weer gaan rijden

Voor meer en actuele informatie, zie www.buzz010.nl.

Wat en waarom?

Buzz010 heeft als doel om alle basisschoolleerlingen van Rotterdamse schoolbesturen in staat te stellen om meer excursies buiten de school- en woonomgeving te laten ondernemen, als verrijking van het onderwijs. Het is belangrijk dat leerlingen de kans hebben om met Buzz010 extra en nieuwe excursies te kunnen meemaken die zonder het project niet gerealiseerd zouden worden.

Buzz010 biedt alle Rotterdamse basisscholen de mogelijkheid om jaarlijks twee excursies per kind te ondernemen binnen de gemeente Rotterdam. Buzz010 biedt naast vervoer ook kennis en workshops voor basisscholen om zoveel mogelijk effect te behalen met de excursies.

Pilot

In 2013 hebben wij de pilot van Buzz010 mogelijk gemaakt vanuit de gedachte dat alle kinderen in Rotterdam het verdienen om alle mooie ervaringen die Rotterdam te bieden heeft te kunnen meemaken. Met name voor leerlingen die met hun school, ouders en andere verzorgers géén excursies kunnen ondernemen.

Naar aanleiding van verkennende gesprekken met excursieaanbieders en scholen bleek dat Rotterdamse basisscholen weinig of geen excursies aan kinderen aanboden. Voor veel van deze partijen vormden de kosten en last van de organisatie rondom de excursies significante barrières om dit te doen.

Uit de resultaten bleek, dat scholen de waarde van het programma inzagen: 72% van de 150 deelnemende scholen gaf aan dat zij dankzij dit programma een extra excursie inplanden. Zowel scholen die de financiële middelen niet hadden, als scholen die wel ruimte in het budget hadden maar die het niet konden organiseren (bijvoorbeeld vanwege veiligheidsoverwegingen bij het gebruik van het openbaar vervoer) gebruikten Buzz010. In totaal zijn er binnen het project (gedurende schooljaar 2013-2014) meer dan 900 reserveringen gemaakt, gezamenlijk ging dit om 5.182 uur aan excursies. Er zijn ongeveer 32.000 kinderen vervoerd. In totaal deden 150 basisscholen in Rotterdam mee aan Buzz010 (70% van het totaal). Scholen gingen gemiddeld tussen de 5 en 6 keer met de Buzz010-bus weg tijdens het schooljaar.

Herstart

Vanaf de zomer van 2016 is gewerkt aan de doorstart van het Buzz010 project. Het partnerschap rondom dit thema is uniek. Niet eerder werd een dergelijk initiatief voor vervoer opgezet in een samenwerking met scholen en schoolbesturen, de gemeente en een privaat fonds. Op 8 december 2017 werd het Convenant ondertekend om Buzz010 voor de komende vijf jaar opnieuw te kunnen uitvoeren.

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is Buzz010 weer gaan rijden.

Partijen

Stichting De Verre Bergen is verheugd met alle ondertekenaars van het convenant aan dit programma uitvoering te mogen geven en hoopt dat dit project voor veel kinderen veel onvergetelijke schoolreisjes mogelijk zal maken.

Iedere partij voegt een eigen aandachtpunt en expertise toe aan het programma:

  • Voor schoolbesturen is het belangrijk dat het onderwijs verrijkt wordt door de geboden excursies. Ook is het voor deze partners belangrijk dat kinderen leren over burgerschap: dat, door middel van excursies, kinderen leren zichzelf in verband te brengen met hun omgeving.
  • Voor de gemeente (Dienst Stadsontwikkeling) is het belangrijk om vervoersarmoede tegen te gaan: vervoersarmoede gaat over beperkingen die een individu ervaart in zijn of haar reisvermogen, waardoor aspecten essentieel voor het participeren in de samenleving, zoals werk of onderwijs, belemmerd worden. Dit betekent in de context van scholieren dat de gemeente niet wil dat beperkingen in het vervoer een belemmering zijn voor de ervaringen die zij kunnen opdoen in het onderwijs.
  • Stichting De Verre Bergen vindt het belangrijk dat juist díe leerlingen die met hun school, ouders en andere verzorgers géén excursies kunnen ondernemen, om financiële en praktische redenen, toch in staat worden gesteld om op stap te gaan met de klas.