Directieverslag 2017

Ons doel is om Rotterdam beter te maken voor haar bewoners en onze programma’s moeten daaraan bijdragen. Naast het actief zoeken naar ideeën voor nieuwe programma’s, is het beleid van de Stichting gericht op een goede uitvoering van onze lopende programma’s. De (maatschappelijke) resultaten willen we meten. In 2017 hebben wij onze systematiek van het volgen van de effectiviteit van onze lopende programma’s verder aangescherpt. Wij menen dat er op dit aspect van ons werk nog veel verbeteringspotentieel bestaat.

In het verslag jaar is door de stichting besloten geen nieuwe programma’s te initiëren op het gebied van kunst en cultuur omdat de in december 2016 opgerichte Stichting Droom en Daad als doelstelling heeft zich uitsluitend te richten op kunst en cultuur in Rotterdam. Stichting De Verre Bergen zal zich hierdoor meer kunnen concentreren op het ontwikkelen en uitvoeren van sociaal maatschappelijke programma’s.

In het verslagjaar heeft de Stichting veel ondersteuning verleend aan de in november 2015 opgerichte Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Voor de verdere uitbreiding van dit programma, dat is gericht op de integratie en huisvesting van Syrische statushouders in Rotterdam, is in 2017 een extra toezegging gedaan. Hiermee zijn onder andere (sub)programma’s opgestart, die zijn gericht op loopbaanontwikkeling en de ontwikkeling van kinderen.

Ook aan Stichting Collectiegebouw, die opdracht gegeven heeft voor de bouw van het Depot Boijmans van Beuningen, is in 2017 een extra toezegging gedaan met als doel dat het interieur van het Depot in kwaliteit niet onder zal doen voor de buitenkant van het gebouw.

Nadat we in het schooljaar 2013-2014 al een pilot hadden gedaan met excursies voor basisschoolleerlingen onder de naam Buzz010, is eind 2017 met de gemeente Rotterdam en een aantal scholenkoepels de Stichting Buzz010 opgericht. Met onze bijdrage aan deze stichting zullen met ingang van schooljaar 2018-2019 bijna alle Rotterdamse basisschoolleerlingen in staat worden gesteld om twee maal per jaar een educatief uitstapje per bus te maken.

Er is een extra toezegging gedaan aan Fonds Bijzondere Noden Rotterdam en er zijn vervolginvesteringen gedaan in de volgende programma’s: Moeders van Rotterdam, Het Peutercollege, Challenge010 en de Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans. In totaal heeft de Stichting in 2017 langjarige toezeggingen gedaan ter grootte van € 18.606.176 (2016: € 26.442.460).

Nieuwe initiatieven

In 2017 zijn wij begonnen met de ontwikkeling van het programma Buzz010.

Buzz010

In de periode 2018-2022, biedt Buzz010 aan Rotterdamse Primair Onderwijsscholen busvervoer om hen zodoende meer excursies te doen laten ondernemen. Excursies kunnen een verrijking zijn van het onderwijs en de stad biedt tal van mogelijkheden voor leerzame ervaringen. De doelstelling is om elke Rotterdamse leerling twee zinvolle excursies per jaar te laten ondernemen via Buzz010. Buzz010 wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam.

In 2017 is begonnen met de voorbereidingen van de uitvoering van het programma vanaf schooljaar 2018-2019, het inrichten van het boekingsloket en de aanbesteding van het vervoer.

In 2017 had Buzz010 nog geen werknemers.

Lopende programma’s

Lopende programma’s die wij in voorgaande jaren opstartten zijn Het Peutercollege (2011), Rotterdam Vakmanstad (2011), Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans (2012), Challenge010 (2012), Playing for Success Rotterdam (2012), Cultuurwerkplaats Hillesluis en Afrikaanderwijk (voorheen Taskforce SKVR) (2012), Rotterdam Talent Scholarship (“ROTAS”) voor Erasmus University College (2013), Kinderfaculteit Pendrecht (2013), het Depot Boijmans van Beuningen (2013), Stichting Maatschappelijke Makerspace (2014), Mentoren op Zuid (2014), n’Cor (2014), De Kracht van Rotterdam (2015), Moeders van Rotterdam (2015), Nieuw Thuis Rotterdam (2016) en Urban Skills 4U (2016).

Peutercollege

Het Peutercollege bereidt kinderen van 2 en 3 jaar met een intensief speel- en leerprogramma voor op de basisschool. Met extra begeleiding als dat nodig is, om er zo aan bij te dragen dat minder kinderen aan de basisschool beginnen met een grote achterstand.

Het afgelopen jaar stond in het teken van de opstart van de nieuwe locatie aan de Hilledijk. Na een grondige verbouwing van het pand, is de locatie vanaf augustus operationeel. Naast peuteropvang wordt op deze locatie ook buitenschoolse opvang aangeboden.

Het Peutercollege had per 31-12-2017 9 medewerkers in loondienst (5,9 Fte). Er zijn 4 vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van Het Peutercollege.

Rotterdam Vakmanstad

Rotterdam Vakmanstad (RVS) wil kinderen en jongeren beter laten presteren. Hiervoor ontwikkelt zij expertise en educatieve programma’s, waarmee kinderen en jongeren hun potentie herkennen en skills ontwikkelen, met als doel dat de kinderen opgroeien tot fysiek evenwichtige, sociaal weerbare en mentaal veerkrachtige mensen. In de Vakmanstad programma’s staat centraal dat kinderen en jongeren leren hoe ze reflectief en kritisch kunnen omgaan met zichzelf, anderen, de omgeving en de wereld. RVS realiseert dit, in aanvulling op het curriculum, met integrale onderwijsprogramma’s die zich richten op de fysieke, sociale en mentale ontwikkeling. Binnen de doorlopende leerlijnen zijn mediawijsheid, ecowijsheid en ouderbetrokkenheid de bindende factoren.

In 2017 is er voor Rotterdam Vakmanstad een nieuwe investeringstermijn ingegaan die loopt tot en met schooljaar 2019-2020. In de aankomende jaren ligt de nadruk op kwaliteit van uitvoering en het aanbrengen van focus in de activiteiten door het afbouwen en overdragen van een aantal activiteiten. Het programmaonderdeel “Duurzaam Vakmanschap” is overgedragen aan het MBO en het programmaonderdeel “Actief Burgerschap” is ongewijzigd doorgezet. De nadruk heeft in 2017 echter gelegen op de kwaliteit van uitvoering van de derde programmalijn “Fysieke Integriteit”, die omgedoopt is tot “Doendenken”.

Het programma Doendenken is onder andere versterkt door de inzet van meer klassenassistenten, het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen het regulier onderwijs en het onderwijs van Rotterdam Vakmanstad, het oprichten van een stuurgroep op management niveau waarin alle stakeholders zijn vertegenwoordigd, het toevoegen van een ouderbetrokkenheidscomponent, het werken volgens uitgeschreven leerlijnen en het met elkaar inhoudelijk verbinden van de verschillende leerlijnen. Rotterdam Vakmanstad heeft in 2017 voor de leerlijnen van Doendenken voor groep 1 tot met 8 een doorlopende leerlijn uitgeschreven met per jaar een onderwerp en het lesmateriaal dat door de docenten kan worden gebruikt. In totaal zijn er 1040 leshandleidingen met bijbehorende werkbladen uitgewerkt.

Doendenken wordt op vier scholen uitgevoerd. Op KBS Elisabeth en OBS De Globe is het programma geïntensiveerd naar vijf leerlijnen (Filosofie, Tuin, Techniek, Kook- en smaaklessen en Budo), gedurende vijf uur voor de groepen 3 tot 8 en een vergelijkbaar maar iets minder intensief programma voor de groepen 1 en 2. Op de twee andere scholen (Agnesschool en OBS Bloemhof) wordt het programma na schooljaar 2017-2018 door de school zelf en dus niet meer door RVS uitgevoerd. In 2017 is RVS begonnen met het overdragen van haar activiteiten.

In 2017 hebben 1444 kinderen en jongeren deelgenomen aan de verschillende onderdelen van RVS en zijn er circa 50 vrijwilligers structureel ingezet bij de activiteiten van Rotterdam Vakmanstad. De organisatie had per 31-12-2017 19 medewerkers in loondienst (14,7 Fte) 18 medewerkers als ZZP’er (6,5Fte) aan zich gebonden.

Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans

De Nieuwe Kans (DNK) is een organisatie voor dagbehandeling van de ‘harde kern’ jongeren – jongvolwassenen (18-27 jaar) met een justitiële en anderszins (multi)problematische achtergrond, die actief willen werken aan hun situatie. Het doel van de Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans is om de methodiek van DNK verder te ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoek te doen naar de doelgroep, de methodiek en de effectiviteit van DNK. De AW-DNK is een langdurige samenwerking tussen de praktijkinstelling DNK en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het VU-Medisch Centrum in Amsterdam. Het belangrijkste doel van de AW-DNK is om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de werkzaamheid van de interventie DNK.

Na vijf jaar bevindt het onderzoek zich nu in de afrondende fase. Voor het onderzoek is een cohort van 597 jongvolwassenen gevolgd dat zich heeft aangemeld bij het Jongerenloket of bij De Nieuwe Kans. De jongvolwassenen die meewerkten aan het onderzoek waren gemotiveerd om betrokken te blijven bij het onderzoek. Het onderzoek gebruikte vier meetmomenten over een periode van twaalf tot veertien maanden om de voortgang van de jongvolwassenen in kaart te brengen. 78% van de doelgroep heeft meegewerkt aan alle metingen.

In 2018 wordt de laatste hand gelegd aan het analyseren van alle data. De onderzoeksresultaten zullen inzicht geven in de effectiviteit van DNK op de ontwikkeling van de jongvolwassenen, alsook praktische implicaties ten behoeve van de doorontwikkeling van DNK, van beleidsvorming rondom de Rotterdamse risicojeugd, en van mogelijk vervolgonderzoek. Eind 2018 zullen alle onderzoekresultaten beschikbaar zijn.

Ultimo 2017 had AW-DNK 7 medewerkers (5,2 Fte) en 20 stagiaires.

Challenge010

Challenge010 brengt Rotterdamse jongeren van 12 tot 16 jaar in contact met sport. Door mee te doen aan een schoolteam worden ze lid van een sportvereniging. De doelstelling van Challenge010 is om niet sportende kinderen in Rotterdam aan het sporten te krijgen.

In mei 2017 hebben we besloten het programma met één schooljaar te verlengen tot en met augustus 2018. Hierdoor had het programma langer de tijd om de doorgevoerde veranderingen te evalueren.

Eind 2017 bleek dat niet alle veranderingen in het programma even succesvol waren en invloed hadden op het aantal deelnemers. Zo gaven de kinderen aan de wekelijkse competitiewedstrijden te prefereren boven maandelijkse toernooien. Ook bleek baseball niet zo populair bij deelnemers als vooraf gedacht. In 2017 zijn 20.803 sporturen gerealiseerd door 661 deelnemers, van wie 77% niet sportte bij aanvang van het programma. Dit zijn minder leerlingen dan verwacht. Niettemin hebben 661 leerlingen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, kunnen profiteren van de maatschappelijke meerwaarde van sporten in een goed pedagogisch klimaat.

Het projectteam van Challenge010 bestond per 31-12-2017 uit 3 medewerkers (2,8 Fte). 36 coaches en 33 trainers waren betrokken bij de uitvoering van het programma. In 2017 vormden, voor het eerst, 7 leerlingen vrijwillig de PR-Crew. De PR-Crew bestond uit een groep leerlingen van de Challenge010 scholen die door middel van vlogs lieten zien wat Challenge010 is.

Playing for Success Rotterdam

Playing for Success Rotterdam

Playing for Success Rotterdam (PfS) is een programma gericht op kinderen van 9 tot 14 jaar, die onderpresteren op school en vooral kinderen met het minste cognitief zelfvertrouwen. Door hen op een locatie van Excelsior of Rotterdam Basketbal ‘softskills’ als zelfvertrouwen en het vermogen samen te werken bij te brengen, bezorgt PfS hen een positieve leerervaring, die hun prestaties op school zou moeten verbeteren.

2017 stond in het teken van het doorvoeren van een aantal inhoudelijke aanpassingen in het programma, vanuit de aanbevelingen van het effectonderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Zo zijn de lesperioden verlengd, is het curriculum aangescherpt en is er een selectie-instrument voor de leerlingen ontwikkeld. De veranderingen waren dermate ingrijpend dat in de eerste twee tranches minder leerlingen deelnamen dan verwacht. Ondanks een succesvolle laatste tranche, zijn de kwantitatieve targets over het hele schooljaar niet gehaald: 30% van de 360 kindplaatsen is niet gevuld. Het komend schooljaar zal het verhogen van het aantal deelnemende leerlingen prioriteit hebben.

Het projectteam van Playing for Success bestond per 31-12-2017 uit 3 medewerkers (2,2 Fte) en 25 stagiairs.

Cultuurwerkplaats Hillesluis en Afrikaanderwijk

De Cultuurwerkplaats is een samenwerking tussen Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) en SDVB, gericht op het ontwikkelen van een aantal kunstprojecten in Hillesluis en Afrikaanderwijk. Hiermee willen wij onderzoeken hoe kunst en cultuur kunnen bijdragen aan een krachtigere wijk.

2017 was een bewogen jaar voor de Cultuurwerkplaats. Op basis van voortschrijdend inzicht en het onderzoek van InHolland naar de individuele effecten en de wijkeffecten hebben wij gezamenlijk met de SKVR besloten om de kunstprojecten stop te zetten en ons te heroriënteren. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek was dat de projecten afzonderlijk niet voldeden aan de voorwaarden om bij te dragen aan de individuele ontwikkeling van deelnemers en de positieve ontwikkeling van de wijk. Het heeft geleid tot de beslissing om een breed verandertraject binnen SKVR in te gaan. Bij het verandertraject zijn in totaal 32 medewerkers van de SKVR betrokken. Wij ondersteunen SKVR gedurende de resterende looptijd van het programma graag in dit proces. 2018 zal in het teken staan van het afronden van dit programma.

Rotterdam Talent Scholarship

De Kinderfaculteit Pendrecht is een samenwerking met de bewonersorganisatie Vitaal Pendrecht, de vier basisscholen in de wijk en de gemeente. Door het aanbieden van een breed palet van naschoolse programma’s biedt de Kinderfaculteit kansen aan kinderen die ze anders niet zouden krijgen.

Ook in 2017 stond het verhogen van het aantal deelnemers aan de activiteiten van de Kinderfaculteit (KF) centraal. In 2017 hebben ruim 1000 leerlingen meegedaan aan één van de activiteiten van de KF. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen en de KF is een begrip in de wijk geworden.

Ook de Rekenfaculteit heeft het afgelopen jaar grote stappen gemaakt in de kwaliteit van de uitvoering. Het programma is aangescherpt en het team is momenteel in staat om per kind een op maat gemaakt programma aan te bieden.

In het eerste kwartaal van 2018 is besloten de KF met vijf jaar te verlengen. De komende jaren zal de nadruk liggen op het verbeteren van de programmering, het creëren van doorlopende leerlijnen en het verhogen van het aantal kinderen dat structureel meedoet.

De Kinderfaculteit en de Rekenfaculteit hadden per 31-12-2017 19 medewerkers in dienst (17,6 Fte). Er zijn 134 vrijwilligers betrokken bij de activiteiten.

Kinderfaculteit Pendrecht

De Kinderfaculteit Pendrecht is een samenwerking met de bewonersorganisatie Vitaal Pendrecht, de vier basisscholen in de wijk en de gemeente. Door het aanbieden van een breed palet van naschoolse programma’s biedt de Kinderfaculteit kansen aan kinderen die ze anders niet zouden krijgen.

Ook in 2017 stond het verhogen van het aantal deelnemers aan de activiteiten van de Kinderfaculteit (KF) centraal. In 2017 hebben ruim 1000 leerlingen meegedaan aan één van de activiteiten van de KF. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen en de KF is een begrip in de wijk geworden.

Ook de Rekenfaculteit heeft het afgelopen jaar grote stappen gemaakt in de kwaliteit van de uitvoering. Het programma is aangescherpt en het team is momenteel in staat om per kind een op maat gemaakt programma aan te bieden.

In het eerste kwartaal van 2018 is besloten de KF met vijf jaar te verlengen. De komende jaren zal de nadruk liggen op het verbeteren van de programmering, het creëren van doorlopende leerlijnen en het verhogen van het aantal kinderen dat structureel meedoet.

De Kinderfaculteit en de Rekenfaculteit hadden per 31-12-2017 19 medewerkers in dienst (17,6 Fte). Er zijn 134 vrijwilligers betrokken bij de activiteiten.

Depot Boijmans van Beuningen

De depots van Museum Boijmans van Beuningen voldoen niet meer. Daarom moet voorzien worden in nieuwe opslagruimte voor de gemeentelijke collectie. Echter het museum wil meer: met de schenking van SDVB kan het Museum de collectie toegankelijker maken. In het Depot krijgt het publiek letterlijk een kijkje achter de schermen.

In 2017 is aangevangen met de bouw van het Depot, dat volgens planning ultimo 2019 zal zijn voltooid.

Stichting De Verre Bergen heeft besloten tot het doen van een extra toezegging voor de invulling van de entree en het atrium van het Depot.

Makerspace Bospolder-Tussendijken

De makerspace in Bospolder-Tussendijken (ook bekend als “Bouwkeet”) biedt werkplaatsen voor ‘oude technieken’ en ‘nieuwe technieken’ (3D printen, lasersnijden) voor kinderen en volwassenen uit de buurt die (samen) iets willen maken of iets willen leren maken. De nadruk ligt hierbij op eigen initiatief en ‘zelf doen’ binnen de makerspace. Samen werken deelnemers aan de ontwikkeling van soft skills, verbreding van hun wereld en empowerment. Kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 vormen de primaire doelgroep van het programma.

In 2017 is de makerspace voor het eerst gedurende een volledig jaar open geweest en is er gevierd dat de makerspace een jaar open is voor publiek. Gedurende het jaar zijn 175[1] verschillende activiteiten aangeboden. De aangeboden activiteiten bestaan uit lesprogramma’s in samenwerking met scholen, eigen programma’s voor kinderen, projecten en openwerkplaatsuren voor volwassenen en kinderen. In de programma’s voor kinderen zijn onder andere fietsen gemaakt door kinderen die ze daarna mochten houden, is er mode gemaakt en hebben kinderen gewerkt met stroom en robotica. Vooral de “verdien” programma’s zoals “Verdien een fiets” en “Verdien een pc” zijn erg populair. In deze programma’s werken kinderen meerdere weken aan bijvoorbeeld het opknappen van een (door de gemeente of derden beschikbaar gestelde) fiets of computer, die zij aan het einde van het programma mogen behouden. Er is met vijf scholen uit de buurt intensief samengewerkt (Nicolaasschool, Valentijnschool, Logemannschool, De Korf en G.K. van Hogendorp).

In 2017 hebben in totaal 1.260 deelnemers de makerspace bezocht, waaronder 1.051 kinderen in de leeftijd van 10-15 jaar. Gezamenlijk brachten zij er 16.689 uur door. In 2018 zal het verhogen van het aantal deelnemers dat regelmatig deelneemt en het verhogen van het gemiddeld aantal uren dat deelnemers in de makerspace doorbrengen centraal staan.

Er zijn ultimo 2017 9 medewerkers in loondienst (5,7 Fte), 16 medewerkers zijn als ZZP’er verbonden aan Bouwkeet en er zijn 34 mensen op structurele basis betrokken als vrijwilliger.

[1] 71 schoolprogramma’s i.s.m. 8 verschillende partnerscholen, 91 eigen programma’s, 8 open werkplaats programma’s en 5 projecten buiten het reguliere programma.

Mentoren op Zuid

In het programma Mentoren op Zuid worden studenten van de Hogeschool structureel ingezet als studentmentor van een leerling uit het basis- of voortgezet onderwijs op Zuid. Leerlingen krijgen hierdoor wekelijks extra individuele aandacht en begeleiding, terwijl de studenten van de Hogeschool Rotterdam op deze manier met hun voeten in de praktijk staan en leren iemand planmatig te coachen.

In het afgelopen jaar zijn er circa 1.000 studenten ingezet als studentmentor, een toename van 250 ten opzichte van 2016. 1.100 kinderen hebben als mentee extra aandacht gekregen. Daarnaast is er een ICT applicatie ontwikkeld en in gebruik genomen om de logistieke processen van het programmabureau te ondersteunen en managementdata te genereren. Het consequent gebruik van deze app verdient in 2018 verdere aandacht. Verder heeft het programma ondersteund bij het opzetten van een pilot van de Thomas More pabo om een vergelijkbaar traject voor studentmentoring op te zetten, de Thomas More pabo heeft besloten hier een structureel vervolg aan te geven in 2017-2018. Hiertoe is zij aangesloten bij Stichting Studentmentoren Rotterdam (de overkoepelende stichting waarin het programma ondergebracht is). De Haagse Hogeschool is samen met de Universiteit Leiden eveneens een mentoring programma gestart dat geïnspireerd is op Mentoren op Zuid. De methodiek van Mentoren op Zuid is hiervoor ter beschikking gesteld en er zijn hiervoor trainingen verzorgd. Eind 2017 is er een conceptrapportage opgeleverd van de effectstudie naar Mentoren op Zuid. Deze is begin 2018 definitief opgeleverd. Naar aanleiding hiervan zal het team van Mentoren op Zuid de deelnemende scholen benaderen om de gevonden verschillen in effectiviteit van het programma te bespreken.

In totaal zijn er 53 docenten (ca 2,7 Fte) van de Hogeschool Rotterdam en Thomas More Pabo ingezet voor de uitvoering van het programma.  Per 31-12-2017 was de omvang van het programmateam 3,1 Fte.

n’Cor

Met n’Cor wordt een aantal jonge, opkomende ondernemers in de culturele sector bij elkaar gebracht met als doen hun talenten gezamenlijk in te zetten voor de stad Rotterdam.

In 2017 hebben wij besloten om het programma N’Cor niet voort te zetten in de bestaande vorm, die gericht was op het opleiden van slechts kleine groepjes ondernemers in de culturele sector.

De Kracht van Rotterdam

De Kracht van Rotterdam is een jaarlijks terugkerende fotowedstrijd en stadsexpositie, die Rotterdam laat zien door de ogen van twaalf jonge, getalenteerde Rotterdamse fotografen.

In 2017 werd De Kracht van Rotterdam voor de zesde maal georganiseerd en 12 professionele fotografen namen na de gebruikelijke selectie deel aan deze editie. De jury bestaande uit onder meer de winnaars van de publieksprijs 2016 kende de Krachtprijs toe aan Sanne Donders. De publieksprijs werd gewonnen door Marwan Magroun. Zijn foto is tevens gebruikt voor de cover van het boek ‘Stad met twee snelheden’.

Daarnaast is Stichting De Kracht van Rotterdam in 2017 begonnen met de ontwikkeling van het Rotterdams Beeldfonds. Met dit initiatief wil Stichting De Kracht van Rotterdam de stad nóg beter in beeld brengen door enerzijds bestaande beelden van Rotterdam te verzamelen en te openbaren en anderzijds impactvolle maatschappelijke ontwikkelingen in de stad te fotograferen en te exposeren.

Stichting De Kracht van Rotterdam heeft geen werknemers, maar werkt met ZZP’ers. Op dit moment betreft dat de directeur, de zakelijk leider en een tijdelijke kracht.

Moeders van Rotterdam

Het programma Moeders van Rotterdam richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen met een combinatie van medische en niet-medische problemen die zij zelf niet lijken te kunnen oplossen.

Er is in 2017 veel gebeurd voor Moeders van Rotterdam. Het programma groeide in 2017: aan het einde van het jaar werden 151 moeders begeleid door de teams van Bureau Frontlijn (de onderzoeksgroep) en 99 moeders door de wijkteams (de controlegroepen voor het onderzoek). De target voor de Bureau Frontlijn teams werd hiermee gehaald (150 moeders), de target voor de wijkteams (ook 150) niet. Ook het aantal moeders dat deelnam aan het onderzoek (de inclusies) was nog niet op niveau, namelijk 127 in plaats van 150. Wij hebben eind 2017 samen met de gemeente besloten om een extra investering in het programma te doen. De extra investering is nodig om twee zaken te realiseren: het inhalen van de opgelopen achterstanden in het programma en onderzoek (meer inclusies in het onderzoek en de begeleiding van een groter aantal moeders) en een inhoudelijke kwaliteitsverbetering van het programma. De verwachting is dat met de extra investering het programma eind 2018 weer volgens planning loopt.

Het projectteam van Moeders van Rotterdam bestond per 31-12-2017 uit 26 medewerkers (20,6 Fte) en 48 studenten (35 Fte) werkten in de uitvoering van het programma.

Nieuw Thuis Rotterdam

Het programma Nieuw Thuis Rotterdam bestaat uit twee onderdelen. Het eerste betreft een taal-, integratie- en huisvestingsprogramma gericht op Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning in Nederland (zogenaamde “statushouders”), die binnen de taakstelling door het Rijk reeds aan de gemeente Rotterdam zijn toegewezen. Het tweede deel behelst een onderzoek naar hoe integratie verloopt binnen de verschillende domeinen zoals arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, buurt en sociale netwerken, welke mechanismen hier een rol spelen alsmede de effectiviteit van het programma.

In 2017 is de methodiek rondom de begeleiding van de gezinnen verder ontwikkeld, nieuwe programmaonderdelen kwamen tot stand en werden geïmplementeerd en tegelijkertijd werd de organisatie verbreed en opgeschaald. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen.

Huisvesting: Eind 2016 waren er 52 gezinnen gehuisvest in de woningen van SNTR. Gedurende het jaar 2017 zijn er 118 gezinnen gehuisvest, waardoor het totaal aantal gehuisveste gezinnen op 170 uitkwam eind 2017. In 2017 zijn er 43 woningen aangekocht. Het aankopen van de woningen binnen de gestelde criteria was vanwege de aantrekkende woningmarkt moeilijker dan het voorgaande jaar en nam daardoor meer tijd in beslag dan verwacht.

Begeleiding: Stichting Nieuw Thuis biedt maatschappelijke begeleiding in de vorm van huisbezoeken waarbij coaches vanuit SNTR de gezinnen ondersteunen met het regelen van praktische, administratieve en financiële zaken. De coaches maken de gezinnen ook wegwijs in de buurt en de stad. Naast sociaaleconomische integratie richt SNTR zich ook op sociaal-culturele integratie, door in gesprek te gaan over verschillen tussen de Nederlandse en Syrische normen, waarden en cultuur. In een deel van de gezinnen spelen problemen zoals huiselijk geweld, echtscheidingen of (meervoudige) medische problematiek bij een van de gezinsleden. De problematiek leidt ertoe dat maatschappelijk begeleiders meer tijd kwijt zijn dan verwacht aan het doorverwijzen van de gezinnen naar de juiste specialistische hulpverleningspaden. Daarnaast is gebleken dat het aanbod aan hulpverlening niet altijd toereikend of passend is voor de doelgroep die SNTR bedient, waardoor problematiek langer speelt dan nodig zou hoeven zijn.

Taal: Stichting Nieuw Thuis Rotterdam faciliteert intensieve taalcursussen om ervoor te zorgen dat de statushouders binnen een zo kort mogelijke tijd hun inburgeringsexamen behalen en Nederlands leren op hun streefniveau. Gedurende 2017 is gebleken dat de deelnemerspopulatie van SNTR een andere samenstelling heeft dan vooraf aangenomen. Een groot deel van de groep blijkt laaggeletterd of analfabeet te zijn. Het aanbod wordt hierop aangepast. Eind 2017 waren 75 deelnemers bezig met een alfabetiseringstraject, 46 deelnemers bevonden zich in het traject van A0 naar A1 niveau en 50 deelnemers werden geschat op A1 niveau. 31 deelnemers werden geschat op A2 niveau, 15 deelnemers op B1 niveau en 4 deelnemers op B2 niveau.

Loopbaan: In 2017 heeft Stichting Nieuw Thuis Rotterdam een programmaonderdeel ontwikkeld dat de statushouders begeleidt in het vinden van werk, studie of ondernemerschap door middel van het bieden van trainingen, coaching en werkstages. Vanaf 2018 zullen, naast de werkstages, trainingen worden aangeboden om deelnemers de vaardigheden te bieden die nodig zijn om meer zelfredzaam te zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, waaronder een sollicitatietraining, interculturele communicatietraining, netwerktraining, computertraining en ondernemerschapstraining. Daarnaast wordt in de eerste helft van 2018 gestart met loopbaan coaching voor ongeveer 90 personen in het programma. Gedurende 2018 wordt het loopbaanprogramma verder uitontwikkeld, vooral met betrekking tot de subgroep deelnemers die moeilijk te activeren is.

Ontwikkeling kinderen: Ten slotte is in het voorjaar van 2017 een investeringsvoorstel goedgekeurd dat zich richt op de gezonde ontwikkeling van de kinderen van de statushouders. Dit programmaonderdeel bestaat uit vier componenten die de SNTR organiseert, te weten: een zomerschool, mentoring van jongeren, jongerenbijeenkomsten en oudercoaching. De eerste editie van de zomerschool is positief ontvangen. Hieraan hebben in 2017 119 kinderen en jongeren deelgenomen. In 2018 start SNTR in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam een laagdrempelige psychologische interventie voor deelnemers met stress en licht traumatische klachten als gevolg van de vlucht.

Organisatie: Gedurende 2017 is de organisatie verder opgeschaald om het groeiend aantal gezinnen te kunnen bedienen en de programmaonderdelen “Loopbaan” en “Kind” uit te voeren. De organisatie bestond ultimo 2017 uit 84 werknemers (inclusief stagiairs) (55 Fte). Het MT van de organisatie is in 2017 van samenstelling gewisseld en bestond eind 2017 uit vier personen.

SNTR werkt met vrijwilligers die als taalmaatje fungeren voor de programmadeelnemers. Ultimo 2017 waren er 85 taalmaatjes gekoppeld aan volwassen statushouders. Daarnaast heeft SNTR in de uitvoering van de Zomerschool met 31 vrijwilligers gewerkt.

In 2016 is een pand aangekocht en verbouwd door Stichting de Verre Bergen, dat SNTR in augustus 2017 heeft betrokken. In het pand is het team van de SNTR gehuisvest en er vinden tevens taallessen en groepsbijeenkomsten voor deelnemers plaats.

UrbanSkills4U

Het trainingsprogramma UrbanSkills4U (US4U) is een volgens het Nederlands Jeugd Instituut ‘goed beschreven’ interventie die er op gericht is jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar hun schoolloopbaan succesvol te laten doorlopen. Het programma helpt moeilijk bereikbare jongeren met risico op schooluitval bij het ontwikkelen van soft skills.

In 2017 is het team uitgebreid en is de kwaliteit van de uitvoering verhoogd. Ook is de methodiek van US4U uitgeschreven. Het heeft geresulteerd in een methodiekhandleiding, alsmede een beknopte versie voor docenten en andere belangstellenden.

US4U is in 2017 uitgebreid met een derde deelnemende school. Na de start op het Farelcollege en Scheepvaart- en Transport College (STC) is ook scholengroep LMC aangesloten. Op de locatie LMC Veenoord is in 2017 de eerste groep gestart, de verwachting is dat in 2018 andere LMC-locaties zullen aansluiten.

In 2017 hebben 88 leerlingen op voorgenoemde drie scholen het programma doorlopen. Zij hebben twee weken intensieve, dagelijkse training gehad, gevolgd door drie maanden wekelijkse peergroup sessies. Tijdens deze sessies coachen leerlingen elkaar in kleine groepen, onder begeleiding van een trainer van US4U. Tevens hebben de trainers zowel voorafgaand aan de training als na afloop bij alle leerlingen een huisbezoek afgelegd.

Het projectteam van US4U bestond per 31-12-2017 uit 5 medewerkers (5 Fte).

Overige activiteiten

Vlaggenparade Rotterdam

Stichting Vlaggenparade Rotterdam toont op De Boompjes in Rotterdam continu de landsvlaggen van landen die erkend zijn door de Verenigde Naties, als een speciale groet en een warm welkom aan alle nationaliteiten die in Rotterdam zijn vertegenwoordigd. Regelmatig wordt een daartoe bestemd deel van de Vlaggenparade aan De Boompjes om niet ter beschikking gesteld voor speciale sociale en culturele uitingen.

Er hebben in 2017 diverse vlaghijsmomenten plaatsgevonden, waaronder 60 jaar Paul Nijgh-Penning, IFFR, Feyenoord Landskampioen, 40 jaar WereldHavenDagen, Kunsthal 25 jaar, Luxor 100 jaar.

Tevens is in december 2017 besloten filmpjes te maken van 25 internationale Rotterdammers, die dan middels een QR-code op de betreffende vlaggenmast kunnen worden gescand. Men neemt dan kennis hoe deze Rotterdammer in onze stad terecht is gekomen, wat hem/haar hier beweegt en wat hij/zij van de stad vindt.

Stichting Vlaggenparade Rotterdam heeft geen werknemers, maar werkt met twee ZZP’ers. Er zijn geen vrijwilligers betrokken bij de organisatie.

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam is een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, een aantal filantropische organisaties, levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en de hulpverleningsinstellingen in de stad. Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam voorziet door middel van een geldelijke bijdrage in het oplossen van urgente probleemsituaties van in Rotterdam verblijvende personen, voor wie de Participatiewet of andere voorzieningen geen of onvoldoende oplossing bieden.

In 2017 is het aantal aanvragen gestegen tot 2.472 (2016: 2.329). Het aantal toegekende aanvragen was 1.920 (2016: 1745). De gemiddelde bijdrage is nagenoeg gelijk gebleven op Euro 717 (2016: 714). Het fonds zegt haar werk in 2017 te hebben kunnen voortzetten zonder ingrijpende keuzes te hebben hoeven maken in de giften strategie door enerzijds de continuïteitsreserve aan te spreken en anderzijds door extra bijdragen van fondsen.

Ultimo 2017 had het Fonds drie medewerkers (3 Fte).

Overige kleine donaties

In 2017 is een aantal kleinere, eenmalige donaties gedaan voor een totaalbedrag van € 918.972, waaronder donaties aan de initiatieven Stichting Voedselbanken Rotterdam, Rotterdamse Sporticonen, Ouderenspeeltuin, Meer Muziek in de Klas, Stichting Gaarkeukens, HC Delfshaven, de Touzani Stichting en Stichting Granny’s Finest.

Onderzoek

SDVB laat wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar de maatschappelijke impact van alle programma’s. Kennis speelt daarnaast een belangrijke rol in de kwaliteitsontwikkeling, professionalisering en methodiekontwikkeling van de door ons gefinancierde programma´s.

Peutercollege

In 2017 heeft de (vierde) effectmeting plaatsgevonden naar de werking van het programma. Dit proces heeft zich voltrokken gedurende enkele jaren en eindigt in 2018. In dat jaar worden de laatste deelnemers aan het programma onderzocht. De deelnemers zitten dan in groep 2 van de basisschool. Op basis van het onderzoek kan worden vastgesteld of het programma al dan niet effectief is gebleken.

Rotterdam Vakmanstad

De komende vier jaar zal het programma zich toespitsen op het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het VMBO. De focus ligt hierbij op het verder verhogen van de kwaliteit van de uitvoering. SDVB zal tot en met het schooljaar 2019-2020 betrokken blijven als partner van RVS. In 2016 was een nieuw onderzoek opgezet dat de werking van het programma vooral rond de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengt. In het najaar van 2017 is de effectmeting gestart op twee programmascholen en twee controlescholen. Het betrof de nulmeting van het onderzoek. Een uitgebreid instrumentarium is ontwikkeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te kunnen waarnemen.

Challenge010

Het afgelopen jaar is geen onderzoek gedaan naar Challenge010. 2017 is gebruikt om mede op basis van resultaten en aanbevelingen uit eerder onderzoek naar Challenge010 (uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht) de uitvoering en de kwaliteit van het programma te verbeteren. Challenge010 wil meer dan in het verleden het geval was, een programma zijn dat aantoonbaar bijdraagt aan het verbeteren van sociaal gedrag bij scholieren. De ambitie is om dit proces vanaf schooljaar 2018-2019 met een proces- en effectonderzoek te ondersteunen. Het onderzoek zal onder andere antwoord moeten geven op de vraag of Challenge010 zich heeft kunnen ontwikkelen tot een interventie die aantoonbaar bijdraagt aan het verbeteren van sociale vaardigheden en minder normoverschrijdend gedrag bij de deelnemende sportende jongeren.

Playing for Success

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een procesonderzoek uitgevoerd naar de doorontwikkeling van PfS Rotterdam. Het onderzoek heeft specifiek gekeken naar de dagelijkse uitvoering PfS Rotterdam. Daarnaast gaat het rapport in op hoe de opzet en werkwijze wordt ervaren en wat de sterke punten en eventuele verbeterpunten zijn, teneinde bij te dragen aan de doorontwikkeling van PfS Rotterdam. De onderzoeksvraag was: Hoe wordt het programma PfS Rotterdam in de praktijk bij de verschillende leercentra uitgevoerd, hoe ervaren betrokkenen het programma, wat gaat goed en welke verbeteringen zijn mogelijk?

Over de uitvoering van PfS Rotterdam concludeert het Verwey-Jonker Instituut dat beide leercentra in het schooljaar 2016-2017 werkten aan de kernelementen van PfS Rotterdam en aan de werkzame principes van naschoolse programma’s. Over de ervaringen met PfS Rotterdam concluderen de onderzoekers dat betrokkenen net als in het vorige onderzoek naar over het algemeen positief zijn over PfS Rotterdam. Betrokkenen zijn vooral positief over het feit dat kinderen het naar hun zin hebben, over de (persoonlijke) aandacht die kinderen krijgen, over de manier van lesgeven en over het feit dat kinderen iets hebben aan de deelname aan PfS Rotterdam.

Naast positieve ervaringen is er onder betrokkenen soms ook twijfel over de nieuwe opzet en werkwijze van PfS Rotterdam. Enerzijds omdat leerlingen door de tussenperiode twee keer ‘afscheid’ moeten nemen van PfS Rotterdam en na de tussenperiode weer moeten ‘wennen’. Anderzijds omdat de nieuwe opzet en werkwijze een relatief grote tijdsinvestering vraagt van de PfS Rotterdam docenten en scholen, bijvoorbeeld als het gaat om administratie en om het plannen en uitvoeren van de tussentijdse gesprekken op scholen.

Een belangrijk punt voor verbetering is ten eerste de motivatie en concentratie van kinderen aan het einde van de les, ten tweede de verhouding tussen doelgroep leerlingen en leerlingen die niet binnen de definitie van ‘doelgroep leerlingen’ vallen, ten derde de communicatie over de opzet en intensiteit van het programma en over het werken aan de leerdoelen in de tussenperiode, en tot slot de opkomst van leerkrachten en intern begeleiders van de basisscholen in het leercentrum

ROTAS

Het onderzoek in het kader van ROTAS neemt de ontwikkeling van de deelnemende studenten waar en richt zich op studieresultaten, welbevinden en zelfvertrouwen, motivatie en aspiratie, betrokkenheid, sociale netwerken en het gevoel “erbij te horen”. Dit wordt vergeleken met andere EUC studenten. In september 2015 is een assistent in opleiding gestart met een onderzoek naar de deelnemende studenten aan het ROTAS-traject en dit is gecontinueerd in 2017.

Kinderfaculteit Pendrecht

Het onderzoek is nog niet afgerond. Eind 2018 verwachten we de eindrapportage. In het onderzoek naar schooljaar 2016/2017 heeft de UvA al wel statistisch significante resultaten gevonden. Voor het onderzoek naar de Kinderfaculteit waren deze als volgt:

 • De gemiddelde CITO scores op gebied van rekenen zijn voor kinderen die meedoen aan de KF 12% hoger dan bij kinderen uit deelnemende scholen die niet meedoen aan de KF.
 • De gemiddelde CITO scores op gebied van begrijpend lezen zijn voor kinderen die meedoen aan de KF 8% hoger dan bij kinderen uit deelnemende scholen die niet meedoen aan de KF.
 • Studenten die een lager dan gemiddelde score hadden op gebied van rekenen en begrijpend lezen in blok 1 haalden dit verschil in blok 2 in.
 • Kinderen op de scholen die meedoen aan de KF presteren significant beter dan kinderen uit de controlescholen op gebied van emotionele ontwikkeling.

In het onderzoek naar de Rekenfaculteit werden de volgende resultaten gevonden:

 • Statistisch significant verbeterde testscores: Kinderen die mee doen aan het tutoringprogramma tonen een groei van 10% op de kale rekentoets. In de controlegroep was dit 3%.
 • Kinderen toonden ten opzichte van de controlegroep op de CITO toets 2% meer groei.
 • Deelname aan het tutoringprogramma heeft geen negatieve effecten op hoe kinderen scoren op gebied van taal.

In het volgende directieverslag hopen we uitvoerig op alle onderzoeksresultaten in te kunnen gaan.

Mentoren op Zuid

In 2017 is het onderzoek naar het programma Mentoren op Zuid voortgezet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Panteia en betrof in 2017 alleen nog de laatste metingen van de effectstudie. Dit onderzoek is breed opgezet waarbij een groot aantal van de mentees werd betrokken. Hierdoor waren de effecten van het programma goed te meten. Eind 2017 zijn de eerste conceptrapporten afgerond die de effecten van het programma inzichtelijk hebben gemaakt. Het duiden van de effecten zal nog worden gedaan aan de hand van interviews bij de onderzochte scholen.

Moeders van Rotterdam

Het onderzoek naar Moeders van Rotterdam wordt geleid door het Erasmus MC. Het onderzoek is gericht op de effectiviteit van het programma, de ontwikkeling van de methodiek en de bredere aanpak van zeer kwetsbare zwangere vrouwen in de stad. Voor het onderzoek worden twee groepen gecreëerd. Groep 1 bestaat uit zeer kwetsbare zwangere vrouwen die begeleid worden door het programma Moeders van Rotterdam. Groep 2 bestaat uit zeer kwetsbare zwangere vrouwen die direct worden aangemeld door verloskundigen bij het wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin en een ander zorgtraject krijgen aangeboden. De totale onderzoekspopulatie zal bestaan uit 1200 moeders. Het onderzoek heeft een looptijd van vijf jaar (2015 tot 2020).

Door achterblijvende inclusies loopt het onderzoek waarschijnlijk een jaar vertraging op. Zowel het aantal moeders binnen het programma als ook binnen de controlegroep blijft achter. Om het aantal te verhogen zijn verschillende maatregelen getroffen, zoals extra personeel bij het programma als ook meer wijkteams die meedoen aan het onderzoek om de controlegroep te verhogen. Einde 2017 is een stijgende lijn te zien in het aantal inclusies.  

Met betrekking tot het onderzoek naar het meten van de opvoedingskwaliteit van de kwetsbare moeders (via de zogenaamde INCAS methode), zijn in 2017 tot begin 2018 64 filmpjes en de bijbehorende vragenlijsten op het tijdstip 6 weken na de bevalling en 11 op het tijdstip 12 maanden na de bevalling op- en afgenomen.
In het laatste kwartaal van 2017 zijn twee master geneeskundestudenten begonnen aan hun onderzoeksstage bij Moeders van Rotterdam, waarbij één zich richt op de analyse van de foto’s van de inhoud van de koelkast en de ander op de analyse van de ZON MW gegevens ‘Experiences in antenatal care and fear of childbirth and vulnerable pregnant women’. Het idee om de inhoud van de koelkastfoto’s te analyseren kwam voort uit het feit dat één van de kerndoelen van het programma Moeders van Rotterdam is de leefstijl verbeteren, zoals gezonder eten. Voor dit deel van het onderzoek werkt het Erasmus MC samen met de VU Amsterdam.

Nieuw Thuis Rotterdam

In 2016 is prof. dr. Jaco Dagevos, bijzonder hoogleraar integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, benaderd voor het uitvoeren van het onderzoek naar de werking en de effecten van het programma Nieuw Thuis Rotterdam. In 2017 is gestart met de afname van de vragenlijst onder de deelnemers van SNTR en de vergelijkingsgroep. Er zijn zo’n 1100 statushouders in Rotterdam benaderd voor een interview. Van SNTR zijn 222 deelnemers geïnterviewd en van de Rotterdamse steekproef zo’n 656. Ook is gestart met de procesevaluatie en het onderzoek naar de kinderen van de deelnemers aan het programma. Ieder jaar worden dezelfde statushouders ondervraagd om zodoende de voortgang van integratie vanaf de start te kunnen waarnemen.

UrbanSkills4U

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft tijdens het schooljaar 2016-2017 een procesevaluatie uitgevoerd naar het empowerment programma UrbanSkills4U (US4U). Het primaire doel van het onderzoek was om de werking en de betekenis van de interventie in kaart te brengen. De onderzoekers zijn enerzijds kritisch op bepaalde aspecten van het programma alsmede de wijze waarop het wordt uitgevoerd, zoals het niet-vrijwillige karakter van deelname en de uitvoering van vooral de peergroup sessies. Deze bevindingen zijn aanleiding voor aanpassing van het programma.

Het onderzoek belicht ook de positieve kanten van het programma, het enthousiasme van veel betrokkenen, het betrekken van ouders middels huisbezoeken en het belang van een programma voor deze kwetsbare doelgroep. De voornaamste punten van aandacht die uit het onderzoek naar voren komen zijn:

 • Formuleren van een eenduidige pedagogische visie;
 • Goede invulling van randvoorwaarden zoals faciliteiten, en teambezetting;
 • Verhelderen van doelgroep en meer standaardiseren van de selectieprocedure;
 • Verbeteren van communicatie en afstemming met ouders;
 • Uitvoering peergroup sessies verduidelijken en verbeteren.

Deze aandachtspunten moeten dit schooljaar geïmplementeerd worden en zodoende de uitvoering op goed niveau brengen. Dit is een randvoorwaarde voor de eventuele start van een effectmeting.

Jeugdpaden

In 2017 is ons onderzoek naar de schoolloopbanen van álle Rotterdamse jongeren gecontinueerd. Aan de hand van gegevens van het CBS worden analyses gedaan die inzicht geven in de (school)carrières. Er wordt vooral gekeken naar op- en afstroom van de ene schoolvorm naar de andere, verdacht zijn van een misdrijf, voortijdige schooluitval en werkloosheid. De achtergrondkenmerken van de jongeren worden meegenomen in de analyses. Ook is een klein onderzoek naar de switchers in het MBO uitgevoerd. Twee ROC’s hebben hun (geanonimiseerde) leerling gegevens beschikbaar gesteld voor een analyse. Bekeken werd of leerlingen oneigenlijk gebruik maakten van studiefinanciering doordat zij van instelling naar instelling gingen zonder daadwerkelijk onderwijs te volgen. Dit aantal bleek verwaarloosbaar.

Financiën

De gepresenteerde jaarcijfers van de Stichting betreffen de enkelvoudige Staat van Baten en Lasten over 2017 en 2016, alsmede een overzicht van de ontwikkeling van de schulden aan onze diverse programma’s.

De baten van de Stichting bestaan uit huurinkomsten van Euro 121.458 (2016: Euro 79.250); in 2017 is geen donatie ontvangen (2016: Euro 50.000.000).

De donaties (inclusief éénmalige donaties en vrijval uit hoofde van onderbestedingen) ten laste van het resultaat bedragen Euro 18.709.123 (2016: Euro 25.675.720) en de onderzoekskosten Euro 1.409.168 (2016: 1.408.841).

De financiële baten in 2017 bedroegen Euro 484.350 (2016: Euro 400.817). De (ongerealiseerde) waardeverandering van de effectenportefeuille van de Stichting bedroeg in 2017 Euro 17.558.173 (2016: Euro 7.106.311).

Financiën

Enkelvoudige Staat van Baten en Lasten
2017 2016
Baten
ontvangen donaties 0 50.000.000
opbrengsten 121.458 79.250
som der baten 121.458 50.079.250
som der donaties -18.709.123 -25.675.720
Lasten
onderzoekskosten -1.409.168 -1.408.841
personeelskosten -1.944.630 -1.627.060
operationele kosten -743.935 -620.334
afschrijving materiële vaste activa -613.872 -138.820
som der lasten -4.711.605 -3.795.055
Financiële baten en lasten
overige rentebaten 484.350 400.817
waardeverandering van effecten 17.558.173 7.106.311
18.042.523 7.507.128
Netto resultaat -5.256.747 28.115.603
Toelichting Staat van Baten en Lasten
donatie aan Stichting Nieuw Thuis Rotterdam -8.995.861 -17.100.000
donaties aan in boekjaar goedgekeurde programma’s en verlengingen -9.610.314 -9.342.460
-18.606.175 -26.442.460
vrijval uit hoofde van onderbestedingen 816.024 1.055.152
-17.790.151 -25.387.308
éénmalige donaties -918.972 -288.412
som der donaties -18.709.123 -25.675.720
   

De Schulden inzake toegezegde subsidies en giften ultimo 2016 bedroegen Euro 30.120.774. In 2017 bedragen de bestedingen voor programma’s Euro 10.993.798. De vrijval als gevolg van onderbestedingen bedraagt in 2017 Euro 816.025. De toename in 2017 van de meerjarige verplichtingen voor programma’s bedraagt Euro 18.606.176. Ultimo 2017 bedragen de Schulden inzake toegezegde subsidies en giften derhalve Euro 36.917.127.

Schulden inzake toegezegde subsidies en giften

 
     
onderwijs kunst en cultuur kwetsbaren in de samenleving overig (incl. sport) totaal
31.12.2016 13.614.541 1.437.721 14.255.429 813.083 30.120.774
bestedingen 2017 -3.889.575 -414.030 -6.061.660 -628.533 -10.993.798
vrijval 2017 -462.259 -222.645 -131.121 0 -816.025
dotaties 2017 870.228 7.600.000 9.662.724 473.224 18.606.176
31.12.2017 10.132.935 8.401.046 17.725.372 657.774 36.917.127

Organisatie

In 2017 hebben wij een nieuwe medewerker financiën, een programma ontwikkelaar en een office manager aangenomen. Het aantal Fte’s per ultimo 2017 bedroeg 25,7. In 2017 hebben wij besloten te stoppen met onze flitsafspraken. De geringe opbrengst ervan was hier debet aan. Wel hebben wij vele gesprekken gevoerd met diverse partijen in de stad. De betrokkenheid van onze medewerkers bij de programma’s die wij steunen is gericht op het zo goed mogelijk uitvoeren ervan. Mede namens ons bestuur, dank ik de medewerkers van onze stichting voor hun bijdrage aan ons werk in 2017. Tevens bedank ik alle werknemers, vrijwilligers, stagiairs en bestuursleden, die betrokken zijn bij de door ons ondersteunde programma’s.

Roelof Prins

31 mei 2018