Directieverslag 2018

Ons doel is om Rotterdam beter te maken voor haar bewoners en onze programma’s moeten daaraan bijdragen. Naast het actief zoeken naar ideeën voor nieuwe programma’s, is het beleid van de Stichting gericht op verbetering van de uitvoering van onze lopende programma’s en het meten van (maatschappelijke) resultaten door onderzoek.

In het verslagjaar heeft de Stichting extra bedragen toegezegd aan lopende programma’s. Extra toezeggingen ter grootte van in totaal Euro 10,0 miljoen (2017: Euro 18,7 miljoen) zijn gedaan aan Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, Stichting Collectiegebouw, Stichting Nieuw Thuis Rotterdam, de Kinderfaculteit Pendrecht (mede voor de Rekenfaculteit), Challenge010 en Moeders van Rotterdam.

Ook heeft de Stichting voor Euro 14,6 miljoen leningen verstrekt aan Stichting Collectiegebouw (2017: Euro 4,6 miljoen) in verband met het overeengekomen bouwkrediet van Euro 53,7 miljoen.

In 2018 is de Batavierenstraat 15-35 volledig gerenoveerd en eind december opgeleverd. Het pand huisvest o.a. Rotterdam Vakmanstad, Urban Skills 4U, The Ocean Cleanup, Stichting Geluk en de Speelgoedbank.

Nieuwe initiatieven

In 2018 zijn geen nieuwe initiatieven gestart. Wel heeft de Stichting voorbereidend werk gedaan voor het in 2019 aangekondigde programma School op Zuid. Dit programma ziet op de ontwikkeling van een eigen basisschool, en wellicht op termijn een school voor voortgezet onderwijs, met bijbehorende faciliteiten, in de wijk Zuidwijk. Op termijn beogen wij een doorlopende leerlijn van hoge kwaliteit aan te bieden aan kinderen in deze wijk.

Lopende programma’s

Lopende programma’s die wij in voorgaande jaren opstartten zijn Het Peutercollege (2011), Rotterdam Vakmanstad (2011), Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans (2012), Challenge010 (2012), Playing for Success Rotterdam (2012), Rotterdam Talent Scholarship (“ROTAS”) voor Erasmus University College (2013), Kinderfaculteit Pendrecht (2013), het Depot Boijmans van Beuningen (2013), Stichting Maatschappelijke Makerspace (2014), Mentoren op Zuid (2014), De Kracht van Rotterdam (2015), Moeders van Rotterdam (2015), Nieuw Thuis Rotterdam (2016), Urban Skills 4U (2016) en Buzz010 (2017).

Lopende programma’s

Het Peutercollege

Het Peutercollege bereidt kinderen van 2 en 3 jaar met een intensief speel- en leerprogramma voor op de basisschool. Met extra begeleiding als dat nodig is, om er zo aan bij te dragen dat minder kinderen aan de basisschool beginnen met een grote achterstand.

Het onderzoek naar het Peutercollege, dat eind 2018 gereed was, heeft geen significante effecten kunnen aantonen. De belangrijkste conclusie was dat peuters van het Peutercollege die extra uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kregen, niet per se beter voorbereid waren op de basisschool dan peuters die dat extra aanbod niet kregen. Op het gebied van taalvaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en de executieve functies zoals concentratie en verwerkingssnelheid deden kinderen die naar Het Peutercollege gingen het vrijwel even goed als kinderen die een normaal VVE-aanbod kregen.

Per 31-12-2018 is de samenwerking tussen Het Peutercollege en SDVB formeel beëindigd. Het Peutercollege zal haar activiteiten als normale VVE aanbieder voortzetten in de locatie aan de Hilledijk.

Het Peutercollege had per 31-12-2018 7 medewerkers in loondienst (5,7 Fte) (2017: 9 medewerkers in loondienst (5,9 Fte) en 4 vrijwilligers).

Rotterdam Vakmanstad

Rotterdam Vakmanstad (RVS) wil kinderen en jongeren beter laten presteren. Hiervoor ontwikkelt zij expertise en educatieve programma’s, waarmee kinderen en jongeren hun potentie leren herkennen en skills ontwikkelen, met als doel dat de kinderen opgroeien tot fysiek evenwichtige, sociaal weerbare en mentaal veerkrachtige mensen. In de Vakmanstad programma’s staat centraal dat kinderen en jongeren leren hoe ze reflectief en kritisch kunnen omgaan met zichzelf, anderen, de omgeving en de wereld. RVS realiseert dit, in aanvulling op het curriculum, met integrale onderwijsprogramma’s die zich richten op de fysieke, sociale en mentale ontwikkeling. Binnen de doorlopende leerlijnen zijn mediawijsheid, ecowijsheid en ouderbetrokkenheid de bindende factoren.

In 2018 lag de nadruk op kwaliteit van uitvoering en het aanbrengen van focus in de activiteiten. Rotterdam Vakmanstad heeft zich ingezet om de activiteiten op KBS Elisabeth, OBS de Globe en RVC de Hef beter te maken. Uit de besprekingen in de stuurgroep (scholen, Vakmanstad, BOOR, RVKO en SDVB) blijkt dat de intensieve samenwerking tot meer tevredenheid over het programma heeft geleid bij de deelnemende scholen en Vakmanstad. Op KBS Elisabeth en OBS Globe wordt het programma Doen-denken uitgevoerd dat bestaat uit vijf leerlijnen (Filosofie, Tuin- en natuurlessen, Techniek, Kook- en smaaklessen en Budo), gedurende vijf uur per week voor de groepen 3 tot 8 en een vergelijkbaar maar iets minder intensief programma voor de groepen 1 en 2. Daarnaast is er een ouderbetrokkenheidscomponent aan de vijf lijnen gekoppeld, in 2018 heeft Rotterdam Vakmanstad hiervoor extra activiteiten en materialen ontwikkeld. Verder is dit jaar de beschrijving van de methodieken van de vijf leerlijnen voltooid. Op RVC de Hef zijn in het Vakhuis wekelijks workshops georganiseerd voor leerlingen uit de onderbouw van RVC de Hef en leerlingen uit groep 7 en 8 van OBS Bloemhof. In de workshops hebben kinderen onder andere kook-en smaaklessen, techniek, houtbewerken en programmeren, yoga en medialessen gevolgd.

De activiteiten van Rotterdam Vakmanstad op de Agnesschool en OBS Bloemhof binnen het programma Doen-denken (voorheen “Fysieke Integriteit”) zijn in het kader van focus aanbrengen afgebouwd en overgedragen. Een deel van de activiteiten wordt per medio 2018 door deze scholen zelf georganiseerd, een ander deel is komen te vervallen.

In 2018 hebben circa 1.400 kinderen en jongeren deelgenomen aan de verschillende onderdelen van Vakmanstad en zijn er circa 30 vrijwilligers structureel ingezet bij de activiteiten van Rotterdam Vakmanstad. De organisatie had per 31-12-2018 23 medewerkers in loondienst (13 Fte) en 20 medewerkers als ZZP’er aan zich verbonden (2017: 19 medewerkers in loondienst (14,7 Fte) en 18 medewerkers als ZZP-er (6,5 Fte)).

Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans

De Nieuwe Kans (DNK) is een organisatie voor dagbehandeling van de ‘harde kern’ jongeren – jongvolwassenen (18-27 jaar) met een justitiële en anderszins (multi)problematische achtergrond, die actief willen werken aan hun situatie. Het doel van de Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans is om de methodiek van DNK verder te ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoek te doen naar de doelgroep, de methodiek en de effectiviteit van DNK. De AW-DNK is een langdurige samenwerking tussen de praktijkinstelling DNK en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het VU-Medisch Centrum in Amsterdam. Het belangrijkste doel van de AW-DNK is om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de werkzaamheid van de interventie DNK.

In 2018 is met de afronding van het multidisciplinair hersen-, effect- en traject- (H.E.T.) onderzoek een einde gekomen aan de jarenlange samenwerking op dit gebied met de VUmc academische werkplaats. Het onderzoek heeft veel interessante inzichten, publicaties en proefschriften opgeleverd, die bijdragen aan de kennis over de begeleiding van de jongeren, die door instellingen als De Nieuwe Kans wordt uitgevoerd en ook geleid hebben tot verschillende veranderingen van de aanpak van deze doelgroep in Rotterdam.

In de loop van 2019 volgen nog verscheidene bijeenkomsten om de resultaten van de AW-DNK te delen met betrokkenen.

Challenge010

Challenge010 brengt Rotterdamse jongeren van 12 tot 16 jaar in contact met sport. Door mee te doen aan een schoolteam worden ze lid van een sportvereniging. De doelstelling van Challenge010 is om niet sportende kinderen in Rotterdam aan het sporten te krijgen.

In juni 2018 hebben we besloten om het programma te verlengen tot augustus 2019. In de tussentijd hoopten we verbeteringen door te kunnen doorvoeren om met het programma meer (impact) te bereiken en de kosten per deelnemer te verlagen. Eind december 2018 zijn we tot de conclusie gekomen dat dit niet zou lukken en hebben we samen met Rotterdam Sportsupport besloten om het programma na schooljaar 2018/2019 niet nogmaals te verlengen. Wij zien sport nog altijd als kansrijk middel voor een sterker Rotterdam en heroriënteren ons in 2019 op dit thema.

In kalenderjaar 2018 zijn 17.672 sporturen gerealiseerd (2017: 20.803), verdeeld over twee seizoen (schooljaren). In de tweede helft van 2017/2018 is 12.764 uren gesport door 757 deelnemers, waarvan 78% niet eerder sportten. In de eerste maanden van schooljaar 2018/2019 is 4.908 uren gesport door 561 deelnemers, waarvan 72% niet eerder sportten.

Het projectteam van Challenge010 bestond per 31-12-2018 uit 78 mensen waarvan 3 medewerkers (2,2 Fte). Daarnaast waren 15 schoolcoördinatoren, 5 verenigingscoördinatoren, 34 trainers en 20 coaches betrokken bij de uitvoering van het programma (2017: 3 medewerkers (2,8 Fte), 27 school coördinatoren, 5 verenigingscoördinatoren, 36 coaches en 33 trainers).

Playing for Success Rotterdam

Playing for Success Rotterdam (PfS) is een programma gericht op kinderen van 9 tot 14 jaar, die onderpresteren op school en vooral die kinderen met het minste cognitief zelfvertrouwen. Door hen op een locatie van Excelsior of Rotterdam Basketbal ‘soft skills’ als zelfvertrouwen en het vermogen samen te werken bij te brengen, bezorgt PfS hen een positieve leerervaring, die hun prestaties op school zou moeten verbeteren.

2018 stond onder andere in het teken van het verhogen van het aantal deelnemende leerlingen aan het programma. Dat aantal steeg tot 278 (2017: 173). In 2018 is besloten om het programma ook aan VO leerlingen beschikbaar te stellen.

In 2018 is ook een begin gemaakt met het overdragen van meer verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het programma aan de sportclubs Excelsior en Rotterdam Basketball. Feyenoord is toegevoegd als partner aan PfS, omdat Rotterdam Basketball onderdeel is geworden van de multisportclub. Onderdeel van de overdracht is borging van de kwaliteit van de uitvoering. Dit zal het komende jaar één van de prioriteiten zijn.

Het projectteam van Playing for Success bestond per 31-12-2018 uit 3 medewerkers (2,2 Fte) en 31 stagiairs (2017: 3 medewerkers (2,2 Fte) en 25 stagiairs).

Rotterdam Talent Scholarship

Het Rotterdam Talent Scholarship (ROTAS) richt zich op talentvolle Rotterdamse leerlingen die ambiëren een Liberal Arts & Sciences opleiding te volgen aan Erasmus University College, maar financiële en sociaal-culturele barrières ondervinden bij hun aanmelding. Het scholarship beoogt leerlingen met financiële steun, maar ook met begeleiding in de aanmelding, voorbereiding en studie, te helpen deze barrières te slechten.

In september 2018 is de vijfde lichting van scholarship studenten gestart met de Liberal Arts & Sciences opleiding aan het EUC. Voor het academisch jaar 2018-2019 zijn vijf beurzen toegekend.

In totaal waren er op 31-12-2018 13 studenten die met een ROTAS-beurs aan het EUC studeerden. Daarnaast zijn in 2018 drie studenten afgestudeerd; daarmee komt het totaal aantal ROTAS alumni op acht. Met de alumni is contact onderhouden om te volgen hoe het met ze gaat. In 2019 wordt er verder invulling gegeven aan activiteiten met alumni. Eveneens zal er in 2019 een besluit genomen worden over het continueren van het programma; dit heeft betrekking op het verstrekken van nieuwe beurzen aan studenten die starten in het collegejaar 2020-2021 en verder.

Er zijn bij de stichting waarbinnen het programma ROTAS is ondergebracht, geen werknemers of vrijwilligers werkzaam. Alle werkzaamheden worden door bestuursleden of medewerkers van het EUC uitgevoerd.

Kinderfaculteit Pendrecht

De Kinderfaculteit Pendrecht is een samenwerking met de bewonersorganisatie Vitaal Pendrecht, de vier basisscholen in de wijk en de gemeente. Door het aanbieden van een breed palet van naschoolse programma’s biedt de Kinderfaculteit kansen aan kinderen die ze anders niet zouden krijgen.

In het eerste kwartaal van 2018 is besloten het programma Kinderfaculteit (KF) met vijf jaar te verlengen. De komende jaren zal de nadruk liggen op het verbeteren van de programmering, het creëren van doorlopende leerlijnen en het verhogen van het aantal kinderen dat structureel meedoet. In dat kader is eind 2018 besloten om in plaats van twee lessenseries van 15 weken, drie lessenseries van elk 10 weken aan te bieden.

In 2018 hebben 955 leerlingen meegedaan aan één van de activiteiten van de KF, die wekelijks van zondag tot en met vrijdag geopend is (2017: 994). Per dag waren er gemiddeld 13 activiteiten waar kinderen aan mee konden doen.

Ook de Rekenfaculteit heeft het afgelopen jaar wederom stappen gemaakt in de kwaliteit van de uitvoering. Het programma is verder aangescherpt. Er zijn zes nieuwe tutoren aangenomen en 10 van de tutoren die afscheid nemen van de Rekenfaculteit gaat verder in het onderwijs.

De Kinderfaculteit en de Rekenfaculteit hadden per 31-12-2018 23 medewerkers in dienst (21,1Fte). Er zijn 148 vrijwilligers betrokken bij de activiteiten (2017: 19 medewerkers in dienst (17,6 Fte) en 134 vrijwilligers).

Depot Boijmans van Beuningen

De depots van Museum Boijmans van Beuningen voldoen niet meer. Daarom moet voorzien worden in nieuwe opslagruimte voor de gemeentelijke collectie. Echter het museum wil meer: met de schenking van SDVB kan het Museum de collectie toegankelijker maken. In het Depot krijgt het publiek letterlijk een kijkje achter de schermen.

De bouw van het Collectiegebouw verloopt na een discussie over de fundering en de bollenvloeren voorspoedig en wordt, naar verwacht, in 2020 opgeleverd.

 Stichting Maatschappelijke Makerspace

De makerspace in Bospolder-Tussendijken (ook bekend als “Bouwkeet”) biedt werkplaatsen voor ‘oude technieken’ en ‘nieuwe technieken’ (3D printen, lasersnijden) voor kinderen en volwassenen uit de buurt die (samen) iets willen maken of iets willen leren maken. De nadruk ligt hierbij op eigen initiatief en ‘zelf doen’ binnen de makerspace. Samen werken deelnemers aan de ontwikkeling van soft skills, verbreding van hun wereld en empowerment. Kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 vormen de primaire doelgroep van het programma.

In 2018 zijn er 143[1] verschillende activiteiten aangeboden. De aangeboden activiteiten bestaan uit lesprogramma’s in samenwerking met scholen, eigen programma’s voor kinderen en projecten. Voorts zijn er 406 openwerkplaatsmomenten voor volwassenen en kinderen gerealiseerd. Het programma Verdien een Fiets is een voorbeeld van een populair programma onder kinderen in de leeftijd van 10-15 jaar. In dit programma maken deelnemers van oude (kapotte) fietsen hun eigen droomfiets. Ze leren over de verschillende onderdelen en knappen hun fiets op. In 2018 zijn door deelnemers o.a. gemaakt: 57 fietsen, 42 computers, 400+ etuis, 104 tassen, 35 theepotten, 200+ mokken, 100+ armbanden, 32 barbecues, 44 fotolijstjes, 39 tajines, 100+ borstel-robots en nog heel veel meer.

In 2018 hebben in totaal 1034 deelnemers Bouwkeet bezocht, waaronder 695 kinderen in de leeftijd van 10-15 jaar. Gezamenlijk brachten alle deelnemers 22.693 uur in Bouwkeet door. Dit is een toename ten aanzien van 2017 toen 16.689 uren zijn gerealiseerd. In 2018 stond het verhogen van het aantal deelnemers dat regelmatig deelneemt centraal. Het gemiddeld aantal afgenomen uren per gebruiker is in 2018 is toegenomen van 13,24 in 2017 naar 21,9 uren in 2018.

Ultimo 2018 waren er 9 medewerkers in loondienst (5,6 Fte), 20 medewerkers zijn als ZZP’er verbonden aan Bouwkeet en er zijn 25 mensen op structurele basis betrokken als vrijwilliger. In het schooljaar 2017/2018 zijn 8 stagiair(e)s bij Bouwkeet aan de slag geweest (2017: 9 medewerkers in loondienst (5,7 Fte), 16 medewerkers zijn als ZZP’er verbonden aan Bouwkeet en er zijn 34 mensen op structurele basis betrokken als vrijwilliger).

Mentoren op Zuid

In het programma Mentoren op Zuid worden studenten van de Hogeschool structureel ingezet als studentmentor van een leerling uit het basis- of voortgezet onderwijs op Zuid. Leerlingen krijgen hierdoor wekelijks extra individuele aandacht en begeleiding, terwijl de studenten van de Hogeschool Rotterdam op deze manier met hun voeten in de praktijk staan en leren iemand planmatig te coachen.

In 2018 zijn er circa 1.232 studenten ingezet als studentmentor, een toename van 204 ten opzichte van 2017. 1.391 kinderen hebben als mentee extra aandacht gekregen.

Er is in 2018 een start gemaakt met het financieel verduurzamen van het programma door het aantrekken van nieuwe financiers. Op 3 juli 2018 heeft het programma een subsidie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen toegekend gekregen van €98.000 per jaar voor een periode van drie jaar. In 2019 zal verder gezocht worden naar nieuwe financiers.

Daarnaast is er een nieuw ontwikkelronde gestart voor de ICT applicatie met als doel de applicatie gebruiksvriendelijker te maken en beter te laten aansluiten bij verschillende behoeften van studenten en docenten. Ook worden methodieken en tools die ontwikkeld zijn om studentmentoren te ondersteunen geïntegreerd in de applicatie. Het consequent gebruik van de app door alle student-mentoren en docenten blijft aandacht verdienen. Een in 2017 gestarte pilot om succesvolle oud-studentmentoren in te zetten als betaalde mentor/tutor op RVC de Hef is in 2018 gecontinueerd en uitgebreid.

In totaal zijn er 53 hbo docenten (circa 2,7 Fte) van de Hogeschool Rotterdam en Thomas More Pabo en 53 VO/PO docenten (circa 1,3 Fte) ingezet voor de uitvoering van het programma. Per 31-12-2018 was de omvang van het programmateam 3,1 Fte (2017: 53 docenten (ca 2,7 Fte).  Per 31-12-2017 was de omvang van het programmateam 3,1 Fte).

De Kracht van Rotterdam

De Kracht van Rotterdam is een jaarlijks terugkerende fotowedstrijd en stadsexpositie, die Rotterdam laat zien door de ogen van twaalf jonge, getalenteerde Rotterdamse fotografen.

In 2018 werd De Kracht van Rotterdam voor de zevende maal georganiseerd. De 12 professionele fotografen namen na de gebruikelijke selectie deel aan deze editie. De jury, bestaande uit oud-winnares Sanne Donders en beeldredacteur Nicole Robbers, kende de juryprijs toe aan Marlike Marks. De publieksprijs werd gewonnen door Florine van Rees.

Stichting De Kracht van Rotterdam ontwikkelde in 2018 het Rotterdams Beeldfonds door. Met dit initiatief wil Stichting De Kracht van Rotterdam de stad nóg beter in beeld brengen door enerzijds bestaande beelden van Rotterdam te verzamelen en te openbaren en anderzijds impactvolle maatschappelijke ontwikkelingen in de stad te fotograferen en te exposeren. Op de website www.hetbeeldvanRotterdam.nl kunnen bezoekers hun eigen selectie van foto’s maken.

Stichting De Kracht van Rotterdam heeft geen werknemers, maar werkt met ZZP’ers. Op dit moment betreft dat de directeur, de zakelijk leider en een tijdelijke kracht.

 

Moeders van Rotterdam

Het programma Moeders van Rotterdam richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen met een combinatie van medische en niet-medische problemen die zij zelf niet lijken te kunnen oplossen.

In 2018 werden in totaal 459 aanmeldingen gedaan bij het aanmeldpunt kwetsbare zwangeren van de gemeente Rotterdam. Het aanmeldpunt en het werkproces rondom aanmeldingen is verder geprofessionaliseerd. Het aanmeldpunt kwetsbare zwangere wordt vanuit Frontlijn bemand en verwijst aanmeldingen door naar de juiste hulp. Deze hulp kan bijvoorbeeld door Moeders van Rotterdam zelf, de wijkteams of het CJG geboden worden. Als deze partijen niet geschikt zijn voor de zwangere in kwestie, wordt gekeken naar andere mogelijkheden.

Bij Moeders van Rotterdam zijn 164 trajecten gestart in 2018. 179 vrouwen werden doorverwezen naar de wijkteams die de controlegroep vormen voor het onderzoek. Eind 2018 waren er 339 vrouwen in begeleiding bij Moeders van Rotterdam. Eén van de belangrijke ontwikkelingen in de uitvoering van het programma was de implementatie van het dreumesdagboek, gericht op de ontwikkeling van kinderen van 1 tot 2 jaar.

Ook wordt er gewerkt aan de verbetering van de methodiek om de kerndoelen te bereiken. Het gaat hier bijvoorbeeld om het verbeteren van de levensstijl van de moeder en het versterken van de vaardigheden van de moeder.

Het projectteam van Moeders van Rotterdam bestond per 31-12-2018 uit 26 medewerkers (20,6 Fte) en 60 studenten werkten in de uitvoering van het programma (2017: 26 medewerkers (20,6 Fte) en 48 studenten (35 Fte)).

Nieuw Thuis Rotterdam

Het programma Nieuw Thuis Rotterdam bestaat uit twee onderdelen. Het eerste betreft een taal-, integratie- en huisvestingsprogramma gericht op Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning in Nederland (zogenaamde “statushouders”), die binnen de taakstelling door het Rijk reeds aan de gemeente Rotterdam zijn toegewezen. Het tweede deel behelst een onderzoek naar hoe integratie verloopt binnen de verschillende domeinen zoals arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, buurt en sociale netwerken, welke mechanismen hier een rol spelen alsmede de effectiviteit van het programma.

In 2018 heeft Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) haar programma verder ontwikkeld en is de organisatie opgeschaald om alle 204 gezinnen in het programma te kunnen bedienen. Er zijn programmaonderdelen toegevoegd die zich richten op de arbeidsmarktparticipatie van de deelnemers. Ook is het programma aangepast op de doelgroep die voor een groter deel bleek te bestaan uit niet- of lager opgeleide en analfabete deelnemers.

Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen.

Huisvesting: Eind 2017 waren er 170 gezinnen ingehuisd in het programma. De inhuizingen liepen door tot en met oktober 2018, waarmee het totaal aantal gezinnen in begeleiding op 204 uitkwam aan het eind van het jaar. De laatste gezinnen bestaan vaak uit nareizende familieleden die zijn herenigd met een gezinslid dat al een langere periode in Nederland was. Ook zijn er relatief meer grote gezinnen ingehuisd en gezinnen die op basis van medische gronden door de VN uitgenodigd zijn en aan Nederland zijn toegewezen.

Begeleiding: SNTR biedt maatschappelijke begeleiding in de vorm van huisbezoeken waarbij coaches vanuit SNTR de gezinnen ondersteunen met het regelen van praktische, administratieve en financiële zaken. De coaches maken de gezinnen ook wegwijs in de buurt en de stad. Naast sociaaleconomische integratie richt SNTR zich ook op sociaal-culturele integratie, door in gesprek te gaan over verschillen tussen Nederland en Syrië. Twee derde van de gezinnen hebben belemmeringen die hun integratie vertragen. In ongeveer twintig procent van de gezinnen spelen problemen zoals huiselijk geweld, echtscheidingen of (meervoudige) medische problematiek bij een van de gezinsleden. Deze problematiek leidt ertoe dat maatschappelijk begeleiders meer tijd besteden dan verwacht aan het doorverwijzen van de gezinnen naar de juiste specialistische hulpverleners. Daarnaast is gebleken dat het aanbod aan hulpverlening niet altijd toereikend of passend is voor de doelgroep die SNTR bedient.

SNTR is gestart met gezinsbegeleiding. In 2018 is een nieuwe vorm van individuele begeleiding gestart (Toekomstcoaching) die zich richt op het monitoren van de taalvoortgang en het begeleiden van deelnemers op het gebied van hun loopbaan. Naarmate deelnemers langer in het programma zitten neemt de intensiteit van de huisbezoeken af en wordt er meer gericht op de individuele trajectbegeleiding. SNTR ziet dat er deelnemers zijn met een grote afstand tot de maatschappij en arbeidsmarkt. Deze groep, die voor een groot deel bestaat uit vrouwen, heeft vaak geen opleiding genoten, gaat langzaam vooruit in hun taalontwikkeling en is vooral gericht op het gezinsleven. De drempel naar werk is zo hoog voor een deel van deze mensen, dat SNTR hen extra probeert te activeren. Dit gebeurt door het organiseren van groepsbijeenkomsten en activiteiten in de wijk.

Een aantal deelnemers kampt met psychische problemen als gevolg van de vlucht en de oorlog. In deze gevallen wordt doorverwezen naar psychische zorg. Voor deelnemers met licht psychische klachten en stressverschijnselen is SNTR in samenwerking met de World Health Organization en de VU het programma Problem Management Plus (PMplus) gestart voor 42 deelnemers in 2018. Deze interventie heeft als doel dat deelnemers leren omgaan met hun stressklachten, is bewezen succesvol in verschillende landen. Dit programma wordt voor het eerst in Nederland uitgevoerd en onderzocht.

Taal: SNTR faciliteert intensieve taalcursussen om ervoor te zorgen dat de statushouders binnen een zo kort mogelijke tijd Nederlands leren op hun streefniveau. In 2018 is het aanbod aangepast op de samenstelling van de doelgroep laaggeletterden en analfabeten.

Eind 2018 is de taalschool Delken & Boot, die op dat moment taalonderwijs bood aan ca. 180 deelnemers van SNTR, failliet gegaan. SNTR heeft daarop besloten om de lessen van haar deelnemers die al plaatsvonden op locatie bij SNTR, zoveel mogelijk te continueren. Er is een Blik op Werk-keurmerk verkregen en een aantal taalinhoudelijke medewerkers en docenten van Delken & Boot zijn bij de organisatie in dienst gekomen, waarmee de continuïteit gewaarborgd lijkt.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer taalscholen geopend, niet allemaal van even goede kwaliteit. Dit heeft er toe geleid dat steeds meer statushouders hun traject bij een taalschool tussentijds afbreken om bij een andere taalschool te starten. Dit wordt vaak gedreven uit praktische overwegingen, zoals de reisafstand of welkomstcadeaus die door de taalschool worden aangeboden. Ook SNTR merkte dat een deel van haar deelnemers tussentijds stopte met het taaltraject. Van deze deelnemers is het moeilijk hun taalvoortgang in zicht te houden.

Eind 2018 waren 57 deelnemers bezig met een alfabetiseringstraject bij SNTR, 21 deelnemers bevonden zich in het traject van A0 naar A1 niveau en 40 deelnemers werden geschat op A1 niveau. 79 deelnemers werden geschat op A2 niveau, 16 deelnemers op B1 niveau en 8 deelnemers op B2 niveau[2].

Loopbaan: In 2018 is het loopbaanonderdeel van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam in uitvoering gebracht. De individuele loopbaanbegeleiding in de vorm van Toekomstcoaching is gestart. Vanaf begin 2019 worden 520 volwassenen en kinderen van 17 jaar en ouder individueel begeleid in het vinden van werk, studie of ondernemerschap. Er is daarnaast een trainingscyclus gestart waarbij deelnemers de vaardigheden worden geboden om zelfredzaam te worden op de Nederlandse arbeidsmarkt, waaronder een sollicitatietraining, interculturele communicatietraining, netwerktraining, computertraining en ondernemerschapstraining. Eind 2018 hadden 28 deelnemers een betaalde baan. Van de deelnemers die als eersten in de zomer van 2016 het programma zijn gestart is 86% actief met vrijwilligerswerk, werkstages, een betaalde baan of een opleiding. Het aantal uitkeringsonafhankelijken is echter nog zeer gering.

Ontwikkeling kinderen: Het programmaonderdeel dat zich richt op de gezonde ontwikkeling van de kinderen bestaat uit vier componenten die SNTR organiseert, te weten: een zomerschool, mentoring van jongeren, jongerenbijeenkomsten en oudercoaching. In 2018 is besloten te stoppen met de jongerenbijeenkomsten, vanwege de lage opkomst en het brede aanbod dat er al is in de stad. De drieweekse zomerschool is positief geëvalueerd. Hier hebben 223 kinderen aan deelgenomen.

Organisatie: Eind 2018 bestond de organisatie uit 102 medewerkers (78 Fte) (2017: 84 medewerkers (55 Fte). Het MT van de organisatie bestond eind 2018 uit vier personen.

SNTR werkt met vrijwilligers die als taalmaatje, toekomstmaatje of buurtmaatje fungeren voor de programmadeelnemers. Ultimo 2018 waren er 152 taalmaatjes gekoppeld aan volwassen statushouders. Daarnaast heeft SNTR in de uitvoering van de Zomerschool met 42 vrijwilligers gewerkt (2017: 85 taalmaatjes en 31 vrijwilligers in de Zomerschool).

[1] 58 schoolprogramma’s i.s.m. 8 verschillende partnerscholen, 82 meerweekse eigen programma’s, en 3 projecten buiten het reguliere programma.

[2] De NT2 (Nederlands als tweede taal) taalniveaus zijn als volgt gedefinieerd volgens het Europees Referentiekader (met er achter het percentage van de Nederlandse bevolking op dat taalniveau): A Basis gebruiker niveaus A1 (5%) en A2 (15%); Onafhankelijke gebruiker niveaus B1 (40%) en B2 (25%); C Vaardig gebruiker niveaus C1 (10%) en C2 (5%).

Urban Skills 4U

Het trainingsprogramma UrbanSkills4U (US4U) is een volgens het Nederlands Jeugd Instituut ‘goed beschreven’ interventie die er op gericht is jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar hun schoolloopbaan succesvol te laten doorlopen. Het programma helpt moeilijk bereikbare jongeren met risico op schooluitval bij het ontwikkelen van soft skills.

US4U is in 2018 gestart op een tweede LMC school, Vakcollege Zuidrand. De andere scholen die in 2018 deelnamen aan het programma waren het Farelcollege, Scheepvaart- en Transport College (STC) en LMC Veenoord.

Het laten deelnemen van voldoende jongeren aan het programma is ook in 2018 een grote uitdaging gebleken. In 2018 hebben 52 leerlingen op voornoemde scholen het volledige programma doorlopen. Dat zijn er 36 minder dan in 2017. Zij hebben twee weken intensieve, dagelijkse training gehad, gevolgd door drie maanden wekelijkse peergroup sessies.

In 2018 is ten behoeve van de doorontwikkeling van het programma, door een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende scholen, het team van US4U en SDVB het bewezen effectieve programma Becoming A Man (BAM) in Chicago bezocht. De lessen uit Chicago over werkzame elementen zullen het komende jaar geïmplementeerd worden in het programma.

Het projectteam van US4U bestond per 31-12-2018 uit 5 medewerkers (5 Fte) (2017: 5 medewerkers (5 Fte)).

Buzz010

In de periode 2018-2022, biedt Buzz010 aan Rotterdamse Primair Onderwijsscholen busvervoer om hen zodoende meer excursies te doen laten ondernemen. Excursies kunnen een verrijking zijn van het onderwijs en de stad biedt tal van mogelijkheden voor leerzame ervaringen. De doelstelling is om elke Rotterdamse leerling twee zinvolle excursies per jaar te laten ondernemen via Buzz010. Buzz010 wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam.

Het programma is in 2018 voorbereid en de uitvoering ervan is gestart. In de voorbereiding is onder meer het busvervoer na Europese aanbesteding gegund aan Nooteboom Tours, is de samenwerking met scholen uitgebreid en is het online loket ontwikkeld. Eind augustus is Buzz010 gelanceerd en sindsdien kunnen scholen busritten boeken voor educatieve excursies in Rotterdam.

In 2018 zijn de volgende resultaten zijn bereikt:

 • Busritten:
  • Er zijn 517 busritten geboekt, hiervan zijn 255 busritten uitgevoerd in 2018. In 91% van de gevallen betreft het nieuwe excursies voor de betreffende leerlingen;
  • Voor 17.126 leerlingen is vervoer geboekt, hiervan zijn 8.204 leerlingen vervoerd in 2018, de rest wordt in 2019 vervoerd.
 • Platform/loket:
  • 57 excursiebestemming staan op de website;
  • 192 scholen hebben hun online Buzz010-account aangemaakt;
  • 109 unieke scholen hebben een busrit geboekt;
  • Buzz010 wordt door scholen beoordeeld met het cijfer 8,5.
 • Partners:
  • het aantal deelnemende schoolbesturen is gegroeid naar 15: BOOR, Kind en Onderwijs Rotterdam, PCBO, RVKO, ICBO, GPO-WN, SPCOHS, VCO De Kring, SHON, Vereniging De Rotterdamse Montessorischool, Yulius Onderwijs, Van Brienenoordschool, Van Oldenbarneveltschool, Horizon, SIPOR.

Buzz010 heeft geen werknemers. Stichting Buzz010 geeft opdracht aan het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) voor de leiding en coördinatie van het programma. Nooteboom Tours heeft de opdracht voor het uitvoeren van het busvervoer met de scholen.

Overige activiteiten

Vlaggenparade Rotterdam

Stichting Vlaggenparade Rotterdam toont op De Boompjes in Rotterdam continu de landsvlaggen van landen die erkend zijn door de Verenigde Naties, als een speciale groet en een warm welkom aan alle nationaliteiten die in Rotterdam zijn vertegenwoordigd. Regelmatig wordt een daartoe bestemd deel van de Vlaggenparade aan De Boompjes om niet ter beschikking gesteld voor speciale sociale en culturele uitingen.

Er hebben in 2018 diverse vlaghijsmomenten plaatsgevonden, waaronder IFFR, Chinees nieuwjaar, RPhO – 100 jarig bestaan, Rotterdamse Operadagen, De Parade, Reggae Festival Rotterdam, De Kracht van Rotterdam, Rotterdam Pride, EUR 105-jarig bestaan / Wetenschapsweek en 50 jaar Wederopbouw Laurenskerk en is er stilgestaan bij diverse speciale momenten.

In 2018 is een begin gemaakt met het maken van filmpjes van 25 internationale Rotterdammers. Een QR-code op de betreffende vlaggenmast kan worden gescand en het betreffende filmpje op de site bekeken. Men neemt dan kennis hoe deze Rotterdammer in onze stad terecht is gekomen, wat hem/haar hier beweegt en wat hij/zij van de stad vindt.

Stichting Vlaggenparade Rotterdam heeft geen werknemers, maar werkt met twee ZZP’ers. Er zijn geen vrijwilligers betrokken bij de organisatie.

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam is een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, een aantal filantropische organisaties, levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en de hulpverleningsinstellingen in de stad. Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam voorziet door middel van een geldelijke bijdrage in het oplossen van urgente probleemsituaties van in Rotterdam verblijvende personen, voor wie de Participatiewet of andere voorzieningen geen of onvoldoende oplossing bieden.

In 2018 is het aantal aanvragen nagenoeg gelijk gebleven op 2.464 (2017: 2.472). Het aantal toegekende aanvragen was 2.044 (2017: 1.920). De gemiddelde bijdrage is gestegen tot Euro 761 (2017: 717). Het fonds zegt dat zij haar toetsingscriteria niet heeft bijgesteld en dat het lijkt dat het FBNR in steeds meer gevallen het laatste redmiddel is en dat de ernst van de problematiek die bij het FBNR wordt neergelegd, stijgt. Omdat het Fonds op verzoek van een aantal van haar donateurs de reserves heeft aangesproken in de afgelopen jaren, zegt het Fonds dat in 2019 het in ieder niet meer mogelijk is een beroep te doen op de reserves bij een tekort aan inkomsten.

Mede ingegeven door het bovenstaande, heeft het bestuur van SDVB besloten om de jaarlijkse bijdrage aan het FBNR voor 2019 – 2021 te verhogen tot Euro 1.000.000 per jaar (2018: Euro 400.000).

Ultimo 2018 had het Fonds vier medewerkers (3,7 Fte).

Overige kleine donaties

In 2018 is een aantal kleinere donaties gedaan voor een totaalbedrag van € 456.123, waaronder donaties aan de initiatieven Touzani Stichting, Stichting Gaarkeukens, het programma Basisschool als Hulpverlener op de Agnesschool, Stichting Fröbel, Stichting Jarige Job en Watersportvereniging Rotterdam ten behoeve van gehandicapte roeiers.

Onderzoek

SDVB voert wetenschappelijk onderzoek uit, of laat dit uitvoeren, naar de maatschappelijke impact van vrijwel alle programma’s. Kennis speelt daarnaast een belangrijke rol in de kwaliteitsontwikkeling, professionalisering en methodiekontwikkeling van de door ons gefinancierde programma´s.

Onderzoek

Peutercollege

In 2018 heeft de laatste effectmeting plaatsgevonden naar de werking van het programma. Dit proces heeft zich voltrokken gedurende enkele jaren en eindigde in dat jaar. De deelnemers zitten dan in groep 2 van de basisschool. Het rapport is begin 2019 op de website gepubliceerd. Uit het rapport blijkt onder andere dat geen positieve effecten van het extra aantal dagdelen dat het Peutercollege aanbood konden worden aangetoond.

Rotterdam Vakmanstad

De afgelopen jaren heeft het programma zich toegespitst op het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het VMBO. De focus lag hierbij op het verder verhogen van de kwaliteit van de uitvoering. In 2016 was een nieuw onderzoek opgezet dat de werking van het programma vooral rond de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengt. In het najaar van 2017 is de effectmeting gestart op twee programmascholen en twee controlescholen. Het betrof de nulmeting van het onderzoek. Een uitgebreid instrumentarium is ontwikkeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te kunnen waarnemen. In 2018 hebben wederom metingen plaatsgevonden. Naar verwachting zullen in april 2019 de eerste tussentijdse resultaten bekend worden.

ROTAS

Het onderzoek in het kader van ROTAS neemt de ontwikkeling van de deelnemende studenten waar en richt zich op studieresultaten, welbevinden en zelfvertrouwen, motivatie en aspiratie, betrokkenheid, sociale netwerken en het gevoel “erbij te horen”. Dit wordt vergeleken met andere EUC studenten. In september 2015 is een assistent in opleiding gestart met een onderzoek naar de deelnemende studenten aan het ROTAS-traject en dit is gecontinueerd in 2018. Eerste versies van hoofdstukken van de eindrapportage werden in het najaar van 2018 aan SDVB gepresenteerd. In 2019 wordt het promotieonderzoek afgerond.

Kinderfaculteit Pendrecht

Het onderzoek is nog niet afgerond. Halverwege 2019 verwachten we de eindrapportage. Uit de resultaten van het UvA onderzoek in 2018 komen de volgende tussentijdse resultaten:

 • Nagenoeg alle kinderen die primair onderwijs volgen in Pendrecht hebben de afgelopen 5 jaar deelgenomen aan de Kinderfaculteit. In het jaar 2017/2018 heeft 80% van de leerlingen in groepen 3-8 deelgenomen aan de Kinderfaculteit
 • De cognitieve situatie op basisscholen die samenwerken met de Kinderfaculteit lijkt te zijn verbeterd, 0,6 standaarddeviaties in de landelijke verdeling van de CITO-scores. Deze uitkomst suggereert dat er meer leerlingen op koers liggen voor een HAVO advies dan vóór de implementatie van de Kinderfaculteit
 • Kinderen op scholen die meedoen aan de Kinderfaculteit scoren hoger op bepaalde sociaal emotionele vaardigheden dan kinderen op de controlescholen. We zien een lichte stijging bij kinderen die meedoen aan de Kinderfaculteit op leerlinggedrag en ambitie.

Het onderzoek naar de Rekenfaculteit laat vergelijkbare resultaten zien als vorig jaar, namelijk:

 • Statistisch significant verbeterde testscores: Kinderen die meedoen aan het tutoringprogramma tonen een groei van 10 procent op de kale rekentoets. In de controlegroep was dit 3 procent
 • Kinderen toonden ten opzichte van de controlegroep op de CITO toets 2 procent meer groei
 • Deelname aan het tutoringprogramma heeft geen negatieve effecten op hoe kinderen scoren op het gebied van taal.

In het volgende directieverslag hopen we meer uitvoerig op de onderzoeksresultaten in te kunnen gaan.

Mentoren op Zuid

In 2018 is het onderzoek naar het programma Mentoren op Zuid voortgezet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Panteia en betrof in 2018 alleen de uitwerking van de effectstudie. Dit onderzoek is breed opgezet waarbij een groot aantal van de mentees werd betrokken. Het jaar 2018 is gebruikt om toe te werken naar een eindrapport dat medio 2019 zal worden opgeleverd. In 2018 vonden gesprekken met deelnemende scholen plaats om hun ervaring met het onderzoek te bespreken. Ook worden alternatieve analyses uitgevoerd om de data beter te duiden.

Moeders van Rotterdam

Het onderzoek naar Moeders van Rotterdam wordt geleid door het Erasmus MC. Het onderzoek is gericht op de effectiviteit van het programma, de ontwikkeling van de methodiek en de bredere aanpak van zeer kwetsbare zwangere vrouwen in de stad. Voor het onderzoek worden twee groepen gecreëerd. Groep 1 bestaat uit zwangere vrouwen die begeleid worden door het programma Moeders van Rotterdam. Groep 2 bestaat uit zwangere vrouwen die direct worden aangemeld door verloskundigen bij het wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin en een ander zorgtraject krijgen aangeboden. De totale onderzoekspopulatie zal bestaan uit 1200 moeders. Het onderzoek had oorspronkelijk een looptijd van vijf jaar (2015 tot 2020).

Door achterblijvende inclusies heeft het onderzoek vertraging opgelopen. Zowel het aantal moeders binnen het programma als ook binnen de controlegroep blijft achter. Om deze reden hebben SDVB en Erasmus MC het onderzoek verlengd tot en met 2022. Er is een extra promovendus aangenomen die zich zal richten op de procesevaluatie, en het afronden van het effectonderzoek. In 2018 werden er in totaal 255 vrouwen geïncludeerd voor het onderzoek, wat een stijging ten opzichte van de eerdere jaren betekent. Dit komt vooral doordat de werkprocessen en de samenwerking tussen de wijkteams en Moeders van Rotterdam zijn verbeterd.

In 2018 is een start gemaakt met het ontwerp van de procesevaluatie. Het team van Moeders van Rotterdam, de wijkteams en SDVB hebben meegedacht over de onderwerpen die aan bod moeten komen in de procesevaluatie, om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften vanuit de uitvoering om het programma te verbeteren. Dit zal in 2019 een vervolg krijgen.

Met betrekking tot het onderzoek naar het meten van de opvoedingskwaliteit van de kwetsbare moeders (via de zogenaamde INCAS methode), zijn eind 2018 in totaal 96 filmpjes opgenomen met de bijbehorende vragenlijsten op het tijdstip 6 weken na de bevalling en 28 filmpjes op het tijdstip 12 maanden na de bevalling.

Nieuw Thuis Rotterdam

In 2016 is prof. dr. Jaco Dagevos, bijzonder hoogleraar integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, benaderd voor het uitvoeren van het onderzoek naar de werking en de effecten van het programma Nieuw Thuis Rotterdam. In 2017 is gestart met de afname van de vragenlijst onder de deelnemers van SNTR en de vergelijkingsgroep. Er zijn zo’n 1200 statushouders in Rotterdam benaderd voor een interview. Ook is gestart met de procesevaluatie en het onderzoek naar de kinderen van de deelnemers aan het programma. Ieder jaar worden dezelfde statushouders ondervraagd om zodoende de voortgang van integratie vanaf de start te kunnen waarnemen. In 2018 zijn de eerste resultaten van de 0-meting gepresenteerd die hun neerslag hebben gevonden in diverse presentaties en een eerste aanzet tot een conceptrapport. Dit laatste rapport zal in de loop van 2019 naar buiten komen. Eind 2018 zijn ook de voorbereidingen gestart van de survey die als doel heeft de voortgang van de integratie te meten.

Urban Skills 4U

In het schooljaar 2017-2018 is er geen effectonderzoek gedaan naar UrbanSkills4You (US4U). Afgelopen jaar heeft SDVB op verschillende manieren uitgezocht hoe US4U op een succesvolle manier aangepast kan worden in het aankomend schooljaar. SDVB heeft kennis genomen van onderzoek naar Becoming A Man (BAM), een effectief programma in de Verenigde Staten waarin met deels dezelfde doelgroep en problematiek als in US4U wordt gewerkt. Vervolgens heeft SDVB samen met US4U en de betrokken scholen een bezoek gebracht aan dit programma in Chicago. Daarnaast is de huidige uitvoering van US4U geobserveerd en zijn belangrijke stakeholders (de projectleiders van US4U, de trainers van US4U en de scholen waar het programma wordt uitgevoerd) geïnterviewd.

Hieruit is een aantal gevolgtrekkingen gemaakt:

 • Trainers dienen meerdere dagen per week op de scholen aanwezig te zijn
 • Deelname aan het programma moet vrijwillig worden
 • De trainingen kunnen het best verkort worden (bijvoorbeeld 1 uur i.p.v. 3,5 uur) en verspreid worden over het hele schooljaar
 • Scholen moeten duidelijke randvoorwaarden stellen waarbinnen het programma op de juiste manier uitgevoerd kan worden
 • Professionals met een klinische achtergrond moeten aan het team worden toegevoegd
 • Een duidelijke programma identiteit moet worden gecreëerd
 • Alle trainers moeten een gedetailleerd curriculum op een eenduidige manier uitvoeren.

Deze punten worden meegenomen in de plannen voor een eventuele doorontwikkeling van US4U.

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

In 2018 is een onderzoek afgerond naar de verhouding tussen de uitgaven van het FBNR en de gemeentelijke individuele bijzondere bijstand. Het onderzoek toetste de hypothese of de uitgaven van het FBNR stegen als gevolg van verschraling van het gemeentelijk armoedebeleid. Dit bleek niet het geval. Aan beide zijden zijn dalingen en stijgingen van uitgaven waargenomen die vooral verband hielden met beleidskeuzes. Deze keuzes om bepaalde giften wel of niet te verstrekken waren bepalend voor de uitgaven. Op enkele posten is een samenhang waar te nemen. Zo gaf het FBNR meer uit aan medische kosten terwijl de gemeente hier minder geld aan uitgaf. Dit was het effect van de wijze waarop de zorgverzekering is ingericht. Het onderzoek gaf ook aan dat de hulpverleners de weg naar het FBNR makkelijker wisten te vinden.

Jeugdpaden

In 2018 is ons onderzoek naar de schoolloopbanen van álle Rotterdamse jongeren gecontinueerd. Aan de hand van gegevens van het CBS worden analyses gedaan die inzicht geven in de (school)carrières. Er wordt vooral gekeken naar op- en afstroom van de ene schoolvorm naar de andere, verdacht zijn van een misdrijf, voortijdige schooluitval en werkloosheid. De achtergrondkenmerken van de jongeren worden meegenomen in de analyses. We hebben een deelonderzoek gedaan naar de verschillen in onderwijsprestaties tussen leerlingen “op zuid” en woonachtig op de noordelijke oever van Rotterdam. Daarbinnen is weer een vergelijking gemaakt tussen NPRZ-gebied en geen NPRZ-gebied. De resultaten komen in de loop van 2019 naar buiten.

Onderzoek Schulden

In 2018 is een onderzoek gestart naar het ontstaan van schulden onder arme huishoudens. Hiermee beoogt SDVB inzicht te krijgen welke groepen het meest gebaat zijn bij een specifieke interventie. SDVB interviewt diverse groepen huishoudens middels een uitgebreide vragenlijst. Er werd gestart in het gebied Feyenoord en in 2019 wordt het onderzoek verbreed.

Financiën

De gepresenteerde jaarcijfers van de Stichting betreffen de enkelvoudige Staat van Baten en Lasten over 2018 en 2017, alsmede een overzicht van de ontwikkeling van de schulden aan onze diverse programma’s.

De baten van de Stichting bestaan uit huurinkomsten van Euro 274.244 (2017: Euro 121.458).

De donaties (inclusief éénmalige donaties en vrijval uit hoofde van onderbestedingen) ten laste van het resultaat bedragen Euro 9.959.677 (2017: Euro 18.709.123) en de onderzoekskosten Euro 1.888.391 (2017: 1.409.168).

De financiële baten in 2018 bedroegen Euro 601.260 (2017: Euro 484.350). De (ongerealiseerde) waardeverandering van de effectenportefeuille van de Stichting bedroeg in 2018 Euro -16.377.740 (2017: Euro 17.558.173).

Financiën

Enkelvoudige Staat van Baten en Lasten  
(Euro)  
2018 2017
Baten  
ontvangen donaties 0 0
opbrengsten 274.244 121.458
som der baten   274.244 121.458
saldo van de donaties   -9.959.677 -18.709.123
Lasten  
onderzoekskosten -1.888.391 -1.409.168
personeelskosten -2.481.746 -1.944.630
operationele kosten -779.764 -743.935
afschrijving materiële vast activa -983.274 -613.872
waardeverandering vastgoedbeleggingen -740.685 0
som der lasten   -6.873.860 -4.711.605
Financiële baten en lasten  
overige rentebaten 601.260 484.350
waardeverandering van effecten -16.377.740 17.558.173
-15.776.480 18.042.523
Netto resultaat   -32.335.773 -5.256.747
Toelichting Staat van Baten en Lasten  
donatie aan Stichting Nieuw Thuis Rotterdam -2.000.000 -8.995.861
donaties aan in boekjaar goedgekeurde programma’s en verlengingen -5.388.164 -9.610.314
-7.388.164 -18.606.175
Saldo aanpassingen en vrijval door

onderbestedingen

-2.115.390 816.024
-9.503.554 -17.790.151
eenmalige donaties -456.123 -918.972
saldo van de donaties   -9.959.677 -18.709.123
   
   

De toegezegde subsidies en giften ultimo 2017 bedroegen Euro 36.917.127. In 2018 bedragen de bestedingen voor programma’s Euro 15.934.384. De vrijval als gevolg van onderbestedingen bedraagt in 2018 Euro -2.115.391. De toename in 2018 van de meerjarige verplichtingen voor programma’s bedraagt Euro 7.388.164. Ultimo 2018 bedragen de toegezegde subsidies en giften derhalve Euro 30.486.298.

Verloop toegezegde subsidies en giften
(excl. eenmalige donaties)
(Euro)
kwetsbaren    
in de  
samenleving onderwijs overig totaal
31.12.2017 17.725.372 10.132.935 9.058.820 36.917.127
bestedingen 2018 10.468.051 4.732.586 733.747 15.934.384
vrijval 2018 -17.367 419.109 -2.517.133 -2.115.391
dotaties 2018 5.324.807 1.313.357 750.000 7.388.164
31.12.2018 12.599.495 6.294.597 11.592.206 30.486.298

Van het bedrag van Euro 30.486.298 op 31 december 2018 betreft Euro 22.565.189 kortlopende verplichtingen.

Organisatie

In 2018 hebben wij 14 nieuwe medewerkers aangenomen. Dit betreft een forse uitbreiding van onze capaciteit op het gebied van programmaontwikkeling en –management, maar ook op de gebieden onderzoek, financiën, juridische zaken en vastgoed hebben wij personeel aangetrokken. Het aantal personeelsleden was 38 en het aantal Fte’s per ultimo 2018 bedroeg 35,9.

Mede namens ons bestuur, dank ik de medewerkers van onze stichting voor hun bijdrage aan ons werk in 2018. Tevens bedank ik alle werknemers, vrijwilligers, stagiairs, bestuursleden en leden van onderzoeksraden en raden van advies, die betrokken zijn bij de door ons ondersteunde programma’s.

Roelof Prins
4 april 2019