ANBI Publicatieverplichtingen

Algemene Informatie

Stichting De Verre Bergen werd opgericht op 3 januari 2011 en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 850144206. Het adres van de Stichting is Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam. Het telefoonnummer is 010 2092000 en het e-mail adres is info@sdvb.com.

Doelstelling

Stichting De Verre Bergen stelt zich volgens haar statuten primair ten doel “het ontwikkelen van initiatieven, activiteiten en projecten op het terrein van de bevordering van de maatschappelijke en economische ontwikkeling en het welzijn van de inwoners van Rotterdam”.

De statutaire doelstelling van de Stichting wordt in de praktijk nagestreefd door het zelfstandig of in samenwerking met derden bedenken, ontwikkelen, uitvoeren en beoordelen van programma’s, die tot doel hebben maatschappelijke problemen in Rotterdam op een innovatieve manier aan te pakken.

Beleidsplan

Werk van de Stichting

De Stichting bedenkt en ontwikkelt ideeën voor mogelijke programma’s, voert deze uit en tracht de resultaten van programma’s te meten. Of het bestuur besluit een programma te starten, wordt met name bepaald door het te verwachten resultaat, dat voor een bepaalde doelgroep kan worden bereikt en de wijze waarop dat resultaat meetbaar kan worden gemaakt.

De Stichting heeft nadrukkelijk een eigen rol in bovengenoemde stappen en beschikt hiertoe over een eigen professionele staf. Het doel is om de programma’s, die in verhouding tot de kosten bovenmatig bijdragen aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling en het welzijn van de inwoners van Rotterdam, verder uit te bouwen.

De Stichting is geïnteresseerd in ideeën die in het verlengde van haar doelstelling liggen. Hiertoe worden vele gesprekken in de stad gevoerd die de Stichting in contact brengen met instellingen of individuen, die ideeën hebben op basis waarvan gezamenlijk een programma kan worden gemaakt. De Stichting neemt geen aanvragen tot financiële ondersteuning in behandeling.

Wijze van geldwerving

De Stichting is een zogenaamd “zuiver vermogensfonds”. Deze worden in de fiscale wetgeving gedefinieerd als instellingen die niet actief geld of goederen werven onder derden en het ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan (nagenoeg) uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling.

Het vermogen van de Stichting bestaat geheel uit giften. Er wordt geen geld geworven onder derden. Alle uitgaven van de Stichting staan in direct verband met haar doelstelling.

Beheer van het Vermogen

Het liquide vermogen van de Stichting is belegd in aandelen en kasmiddelen. Een deel van de aandelenportefeuille wordt beheerd door een vermogensbeheerder. De kasmiddelen worden aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V.

Daarnaast bezit de Stichting vastgoed. Dit vastgoed bestaat uit kantoorpanden voor eigen gebruik of ten behoeve van door de Stichting gefinancierde programma’s.

Besteding van het Vermogen

In de financiële verantwoording in het Directieverslag over het afgelopen boekjaar wordt per aandachtsgebied uiteengezet wat de toekomstige verplichtingen van de Stichting zijn. Onder RJ640 neemt de Stichting de in enig boekjaar aangegane meerjarige verplichtingen aan derden in hun geheel op als schuld. De schuldpositie geeft aan waaraan de Stichting in de toekomst haar middelen zal uitgeven.

Met elk van de door de Stichting gefinancierde programma’s wordt een “grant letter” of samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Hierin wordt beschreven op welke wijze en onder welke voorwaarden de Stichting haar financiële verplichtingen na zal komen. Tevens wordt hierin omschreven wat de beoogde resultaten van de programma’s zijn en hoe de Stichting hierop controle uitoefent. Zie voor de doelstellingen en de resultaten tot dusver van de verschillende programma’s het Directieverslag en de elders op deze website aan de diverse programma’s gewijde pagina’s.

Bestuur

Het bestuur van Stichting De Verre Bergen bestaat uit vier personen:

  • De heer M. van der Vorm (voorzitter)
  • De heer F.D. Rosendaal (secretaris)
  • De heer C.O. van der Vorm (penningmeester)
  • De heer P. Kalma

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de Stichting moet zo zijn dat wij uitstekende mensen aan kunnen trekken en in dienst houden zodat wij in staat zijn om onze doelstellingen zo goed mogelijk na te streven.

Ons beloningsbeleid richt zich er op dat de directeur en de medewerkers zich inzetten voor de belangen die onze stichting dient. Integriteit en soliditeit staan hierbij voorop.

De volgende uitgangspunten zijn de basis van ons beloningsbeleid:

We hebben een transparant beleid, in principe toepasbaar qua structuur en methodiek voor alle managementlagen (inclusief de directeur) en medewerkers.

Het beloningsniveau van de directeur en de medewerkers van onze stichting is zodanig vastgesteld dat het gelijk is aan wat er in een commerciële organisatie verdiend zou kunnen worden, verminderd met een korting die toeneemt naar mate het beloningsniveau hoger is. De ervaring leert dat werken bij onze stichting meer betekent dan alleen een salaris verdienen en dat ondanks minder beloning talentvolle mensen graag bereid zijn bij onze stichting te werken.

Actueel Verslag van Uitgeoefende Activiteiten en Financiële Verantwoording

Voor een verslag van de activiteiten van de Stichting over het afgelopen boekjaar verwijzen wij naar het Directieverslag. In het Directieverslag is ook de financiële verantwoording opgenomen. Deze bestaat uit een verkorte staat van baten en lasten, alsmede een overzicht van de toekomstige verplichtingen van de Stichting.

Directieverslagen

Download het directieverslag 2017 (pdf)

Download het directieverslag 2016 (pdf)

Download het directieverslag 2015 (pdf)

Download het directieverslag 2014 (pdf)

Download het directieverslag 2013 (pdf)

Download de staat van baten en lasten van 2012 en 2013

Download de toelichting bij de bestemmingsreserve 2013

Download het directieverslag 2012 (pdf)